Nomenclatuur (digitale) mammografie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.016

mammo.nomenclatuurart17_20180401_01_dw

NCAZ 2016-49 Mammographie

NCAZ 2016-49add_Actua_Mammografie

NCAZ 2016-50_Digitale mammografie

NCAZ 2016-50add_Actua_Digitale mammografie

Geachte collega

In het BS van 26/2/2018 verschenen enkele KB’s i.v.m. nomenclatuur voor (digitale) mammofrafie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


 Publicatie: 2018-02-26

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2016;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2016;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 15 juni 2016;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 juni 2016;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 juli 2016;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 décember 2016;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 februari 2017;
Gelet op advies 61.059/2 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 17, § 1, 1° bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 februari 2003 en 25 november 2011, wordt als volgt aangevuld :
450273-450284
Bijkomend honorarium voor een gedigitaliseerde opname bij het uitvoeren van de verstrekkingen 450096-450100, 450192-450203, 450354-450365450376-450380, indien deze opname is uitgevoerd met een mammografie toestel dat digitale beelden maakt via "direct radiography" (DR) en waarbij de beelden in een geïnformatiseerd bestand zijn opgenomen zodat ze via elektronische weg beschikbaar zijn voor andere verstrekkers die bij de diagnose, behandeling en/of de opvolging van de patiënt betrokken zijn . . . . . N 26
De verstrekking 450273-450284 kan slechts éénmaal per dag worden aangerekend.
Art. 2. Artikel 17ter, A, 1°, van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 juli 1994, wordt als volgt aangevuld :
461495-461506
Bijkomend honorarium voor een gedigitaliseerde opname bij het uitvoeren van de verstrekkingen 461090-461101, 461451-461462, indien deze opname is uitgevoerd met een mammografie toestel dat digitale beelden maakt via "direct radiography" (DR) en waarbij de beelden in een geïnformatiseerd bestand zijn opgenomen zodat ze via elektronische weg beschikbaar zijn voor andere verstrekkers die bij de diagnose, behandeling en/of de opvolging van de patiënt betrokken zijn . . . . . N 26
De verstrekking 461495-461506 kan slechts éénmaal per dag worden aangerekend.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 17 mei 2016;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 17 mei 2016;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 15 juni 2016;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 juni 2016;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 juli 2016;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 décember 2016;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 februari 2017;
Gelet op advies 61.055/2 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° wordt de bepaling onder 1° aangevuld als volgt :
"Dit onderzoek mag enkel worden vergoed in geval van duidelijke symptomatologie die kan wijzen op maligniteit of andere borstpathologie :
1) klinische symptomen vastgesteld bij een volledig klinisch onderzoek van de borst, nieuw symptoom of verandering van een bestaand symptoom :
a) huidafwijking : oneffenheid van de huid of huidnodule, huidretractie, ulceratie, inflammatie, mastitis;
b) palpabele nodule van de borst of rond de borst (in de oksel, boven of onder de mamma, onder de clavicula, parasternaal);
c) dermatose van de tepel;
d) spontaan verlies van tepelvocht uit één porie, niet melkachtig vochtverlies;
2) opzoeken van de primaire tumor bij vaststelling van metastatische letsels;
3) afwijkende mammografie voor opsporing van borstkanker.
De radioloog doet op basis van die klinische inlichtingen op de aanvraag voor de mammografie een gericht klinisch onderzoek.
De indicatie alsmede alle relevante klinische inlichtingen die dit diagnostisch onderzoek verantwoorden, alsmede de resultaten van het onderzoek worden vermeld in het medisch dossier van de patiënt.
Het verslag aan de voorschrijver bevat een advies voor het verder beleid.
Indien een bijkomende echografie en een mammografie worden uitgevoerd door verschillende geneesheren dienen zij elkaar te informeren over de resultaten van het door hen verrichte onderzoek.
2° in de bepaling onder 1° bis,
1) wordt het volgende opschrift vóór de verstrekking 450192-450203 ingevoegd :
"A. Georganiseerd bevolkingsonderzoek";
2) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 450192-450203 wordt vervangen door "N 143";
3) in de verstrekking 450354-450365,
a) wordt het volgende opschrift vóór de verstrekking ingevoegd :
"B. Mammografie voor individuele opsporing bij asymptomatische vrouwen";
b) wordt de betrekkelijke waarde van de verstrekking door "N 143" vervangen;
c) in de toepassingsregels die volgen op de verstrekking,
A. worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels na het vijfde lid ingevoegd :
"450376-450380
Mammografie van beide borsten voor individuele opsporing van borstkanker N 90
450391-450402
Tweede lezing van een mammografie van beide borsten voor individuele opsporing van borstkanker N 12
De verstrekking 450376-450380 mag aangerekend worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan :
a) buiten het kader van een door een overheid georganiseerd bevolkingsonderzoek;
b) enkel op voorschrift van een arts. Dit voorschrift moet voldoen aan alle vereisten zoals bepaald in art 17, § 12;
c) aanrekenbaar vanaf de eerste kalenderdag van het jaar waarin de vrouw 45 jaar wordt tot en met de laatste kalenderdag dat ze 74 jaar is;
d) de aanrekening is beperkt tot eenmaal per jaar in de leeftijdscategorie vanaf 45 tot en met 49 jaar en eenmaal per twee jaar in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar tot en met 74 jaar;
e) in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar tot en met 69 jaar kunnen binnen een periode van 2 jaar de verstrekkingen 450192-450203 en 450214-450225 niet gecumuleerd worden met respectievelijk de verstrekkingen 450376-450380 en 450391-450402 of 461451-461462 en 461473-461484;
f) de verstrekking 450376-450380 kan niet op dezelfde dag gecumuleerd worden met de verstrekkingen 450096-450100 en 461090-461101;
g) een eventuele aanvullende echografie van een of beide borsten uitgevoerd op dezelfde dag als verstrekking 450376-450380 is in deze verstrekking inbegrepen.
De verstrekking 450376-450380 kan enkel vergoed worden na attesteren van het nummer 450391-450402 voor dezelfde verzekerde door een tweede lezer.
De honoraria voor de verstrekkingen 450376-450380 en 450391-450402 kunnen aangerekend worden tot en met 1 april 2018.
B. worden in het achtste lid de woorden ", 450376-450380, 450391-450402, 461451-461462461473-461484" na de rangnummers "461134-461145" ingevoegd;
3° in de bepaling onder 12°,
1) wordt het punt 1 van de verstrekking 460670 door de woorden ", 450376" aangevuld;
2) wordt het punt 5 van de verstrekking 461016 als volgt vervangen :
"5) 459395, 459410459432, 459454, 459476459491, 459513, 459535, 459830".
Art. 2. In artikel 17ter van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in A,
a) wordt de bepaling onder 1° als volgt aangevuld :
"Dit onderzoek mag enkel worden vergoed in geval van duidelijke symptomatologie die kan wijzen op maligniteit of andere borstpathologie :
1) klinische symptomen vastgesteld bij een volledig klinisch onderzoek van de borst, nieuw symptoom of verandering van een bestaand symptoom :
a) huidafwijking : oneffenheid van de huid of huidnodule, huidretractie, ulceratie, inflammatie, mastitis;
b) palpabele nodule van de borst of rond de borst (in de oksel, boven of onder de mamma, onder de clavicula, parasternaal);
c) dermatose van de tepel;
d) spontaan verlies van tepelvocht uit één porie, niet melkachtig vochtverlies;
2) opzoeken van de primaire tumor bij vaststelling van metastatische letsels;
3) afwijkende mammografie voor opsporing van borstkanker.
De indicatie alsmede alle relevante klinische inlichtingen die dit diagnostisch onderzoek verantwoorden, alsmede de resultaten van het onderzoek worden vermeld in het medisch dossier van de patiënt.
Het verslag van het onderzoek bevat een advies voor het verder beleid.
Indien een bijkomende echografie en een mammografie worden uitgevoerd door verschillende geneesheren dienen zij elkaar te informeren over de resultaten van het door hen verrichte onderzoek.
461451-461462
Mammografie van beide borsten voor individuele opsporing van borstkanker N 90
461473-461484
Tweede lezing van een mammografie van beide borsten voor individuele opsporing van borstkanker N 12
De verstrekking 461451-461462 mag aangerekend worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan :
a) buiten het kader van een door een overheid georganiseerd bevolkingsonderzoek;
b) aanrekenbaar vanaf de eerste kalenderdag van het jaar waarin de vrouw 45 jaar wordt tot en met de laatste kalenderdag dat ze 74 jaar is;
c) de aanrekening is beperkt tot eenmaal per jaar in de leeftijdscategorie vanaf 45 tot en met 49 jaar en eenmaal per twee jaar in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar tot en met 74 jaar;
d) in de leeftijdscategorie vanaf 50 tot en met 69 jaar kunnen binnen een periode van 2 jaar de verstrekkingen 450192-450203 en 450214-450225 niet gecumuleerd worden met respectievelijk de verstrekkingen 450376-450380 en 450391-450402 of 461451-461462 en 461473-461484;
e) de verstrekking 461451-461462 kan niet op dezelfde dag gecumuleerd worden met de verstrekkingen 450096-450100 en 461090-461101;
f) een eventuele aanvullende echografie van een of beide borsten uitgevoerd op dezelfde dag als verstrekking 461451-461462 is in deze verstrekking inbegrepen.
De verstrekking 461451-461462 kan enkel vergoed worden na attesteren van het nummer 461473-461484 voor dezelfde verzekerde door een tweede lezer.
De honoraria voor de verstrekkingen 461451-461462 en 461473-461484 kunnen aangerekend worden tot en met 1 april 2020.
De verstrekking 461451-461462 is toegankelijk voor de geneesheren-specialisten in de gynaecologie en verloskunde indien deze gemiddeld 500 mammografieën per jaar gedurende de periode 2012, 2013 en 2014 aangerekend hebben en die vanaf de inwerkingtreding van de verstrekking 461451-461462 een permanente opleiding inzake mammografie volgen.";
2° in de bepaling onder B, 2°, a) worden de woorden ", 461451-461462" na de rangnummers "461090-461101" ingevoegd".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

 26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

 FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2008, 23 december 2009 en 19 mei 2010;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 29 juni 2016;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 4 juli 2016;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2016;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 februari 2017;
Gelet op advies 61.056/2 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 7quinquies, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, opgeheven bij het koninklijk besluit van 8 januari 1992, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 mei 2001, 8 april 2003 en 25 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° wordt het rangnummer « 450391 » ingevoegd tussen het rangnummer « 450354 » en het rangnummer « 459830 »;
2° worden de woorden « en in artikelen 17ter en 17quater » vervangen door de woorden « in het artikel 17ter, met uitzondering van de verstrekking 461473 en in het artikel 17quater ».
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

450391: Tweede lezing van een mammografie van beide borsten voor individuele opsporing van borstkanker

461473: Tweede lezing van een mammografie van beide borsten voor individuele opsporing van borstkanker

 

 

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.