COMGGKJ - oproep kandidaturen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.010

Geachte collega

Vanwege de FOD Volksgezondheid ontvingen we nogmaals deze oproep tot kandidaturen voor  het Comité voor het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (COMGGKJ).

U kan nog kandidaturen indienen tot 15 februari 2018

(zie onderstaand bericht van 20 december 2017). De modaliteiteten vindt u hieronder.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Geachte,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft op 20 november 2017 de doorstart van het Comité voor het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (COMGGKJ) goedgekeurd. De krijtlijnen van het nieuwe beleid werden beschreven in de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren en worden geïmplementeerd door provinciale netwerken.

De missie van het COMGGKJ zal erin bestaan deze implementatie op te volgen, te evalueren en voorstellen tot optimalisering uit te werken die aan de IMC worden voorgelegd. Bovendien wil het COMGGKJ een overlegforum bieden tussen experten, terreinactoren, koepelorganisaties en beleidsmedewerkers, waarbij tevens de nodige aandacht zal uitgaan naar afstemming met het overlegorgaan voor volwassenen en andere bestaande structuren die beleidsvoorbereidende, uitvoerende en adviserende opdrachten realiseren.

Het COMGGKJ zal bestaan uit een algemene vergadering en uit werkgroepen. De algemene vergadering wordt samengesteld uit effectieve en plaatsvervangende leden. Ze is gebaseerd op de programma’s die de netwerken ontwikkelen, aangevuld met een vertegenwoordiging van de kinderen, de jongeren en hun context, evenals van de personen die de netwerkcoördinatie invullen. Bovendien zal ook de interkabinettenwerkgroep taskforce ggz (ikw) deelnemen aan de algemene vergadering.

Geïnteresseerden kunnen deel uitmaken van de algemene vergadering op voorwaarde dat zij beschikken over een specifieke expertise m.b.t. één van de volgende programma’s:

 • crisiszorg
 • langdurige zorg
 • intersectorale consult en liaison
 • vroegdetectie en –interventie
 • integratieve herstelgerichte ondersteuning

of wanneer ze kunnen optreden als vertegenwoordiger van:

 • kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context
 • personen die de netwerkcoördinatie invullen

Indien u zich kandidaat wenst te stellen maakt u ten laatste op 15 februari 2018

één word document over aan jo.holsbeek@gezondheid.belgie.be Het document bestaat uit max. twee pagina’s met volgende gegevens:

 • uw voornaam, naam, adres (straat, nr., postcode, gemeente), mailadres, gsm. of telefoonnummer, geboortedatum (dd-mm-jjjj)
 • uw opleiding: bondige opsomming van behaalde diploma’s en getuigschriften
 • naam en contactgegevens van uw huidige werkgever(s)
 • uw huidige functie bij deze werkgever(s)
 • naam en contactgegevens van uw vorige werkgever
 • uw toenmalige functie bij deze werkgever
 • voor welk programma of welke vertegenwoordiging u zich kandidaat stelt
 • uw motivatie om deel te nemen aan de activiteiten van het COMGGKJ

Enkel kandidaturen die voldoen aan deze vereisten komen voor verdere behandeling in aanmerking. De ikw zal uit de geldige kandidaturen een selectie maken van telkens 3 effectieve en 3 plaatsvervangende leden voor elk programma, voor de kinderen, jongeren en hun context en voor de personen die de netwerkcoördinatie invullen.

U mag deze oproep breed verspreiden.

We danken u alvast voor uw belangstelling en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Jo Holsbeek
Attaché Geestelijke Gezondheidszorg/Attaché Soins en Santé mentale

DG Gezondheidszorg/DG Soins de Santé

Psychosociale Gezondheidszorg/ Soins de Santé Psychosociaux
Eurostation | Victor Hortaplein/Place Victor Horta, 40/10 | 1060 Sint-Gillis/Saint-Gilles | België/Belgique
Bureau 1D016 | ( 02 524 86 01 |

www.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

Spaar onze natuurlijke hulpbronnen door dit e-mailbericht niet nutteloos af te drukken.
Ne gaspillez pas nos ressources naturelles en imprimant inutilement ce courriel.

 

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.