Nomenclatuur kleurenduplex van de ledematen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.008

16-618 PL NL TF16 Kleurenduplex

Geachte collega

In het BS van 2/1/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor kleurenduplex van de ledematen.

met collegiale groeten, ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-01-02

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1er, 12°, 17bis, § 1er, 2., 17quater, §§ 1, 2., en 3, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 4 oktober 2016;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 4 oktober 2016;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 7 november 2016;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 16 november 2016;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 21 november 2016;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 januari 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 juli 2017;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 1 augustus 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 17, § 1, 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2016, worden in de opsomming van de verstrekkingen van het artikel 17bis, § 1, opgenomen in de verstrekking 460670, de rangnummers "461171", "461193" en "461333" opgeheven.
Art. 2. In artikel 17bis, § 1, 2., van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de verstrekking 461156-461160,
a) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde als volgt vervangen :
"Unilateraal of bilateraal kleurenduplexonderzoek van de arteriële en/of oppervlakkig en diepe veneuze bloedvaten van de ledematen N 60";
a) wordt de volgende toepassingsregel na de verstrekking ingevoegd :
"Per kalenderjaar mag slechts één verstrekking 461156-461160 worden geattesteerd.";
2° worden de verstrekkingen 461171-461182, 461193-461204, 461333-461344 en het eerste en het tweede lid van de toepassingsregels die volgen opgeheven.
3° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 461370-461381 wordt door "N 30" vervangen.
Art. 3. In artikel 17quater van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, in de bepaling onder 2.,
a) in de verstrekking 469770-469781,
1) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde als volgt vervangen :
"Unilateraal of bilateraal kleurenduplexonderzoek van de arteriële en/of oppervlakkig en diepe veneuze bloedvaten van de ledematen N 60";
2) wordt de volgende toepassingsregel na de verstrekking ingevoegd :
"Per kalenderjaar mag slechts één verstrekking 469770-469781 worden geattesteerd.";
b) worden de verstrekkingen 469011-469022, 469033-469044, 469055-469066 en het eerste en het tweede lid van de toepassingsregels die volgen opgeheven;
c) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 469232-469243 wordt door "N 30" vervangen;
2° in § 3, in de bepalingen onder, 6°, 10°, 12° en 15°, worden de rangnummers "469011-469022", "469033-469044" en "469055-469066" telkens opgeheven van de lijst van de verstrekkingen.
Art. 4. In artikel 26 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 10, eerste lid, worden de rangnummers "461171-461182", "461193-461204" en "461333-461344" opgeheven van de lijst van de verstrekkingen;
2° in § 13, eerste lid, worden de rangnummers "469011-469022", "469033-469044" en "469055-469066" opgeheven van de lijst van de verstrekkingen.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 december 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.