Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

ASGB-BERICHT 2022.005
Icoon thema honorarium

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art. 53 §1 13de lid van de GVU-wet en aanpassing van het KB op derdebetaler van 18 sept 2015) nog niet in het Staatsblad gepubliceerd, toch mag u er, zo blijkt uit deze mededeling, al vanuit gaan dat deze opheffing een feit is.

Ten tijde van het verbod mocht u alleen de derdebetaler toepassen, wanneer die uitdrukkelijk toegelaten werd. Voortaan wordt het principe omgekeerd. U kunt de derdebetaler dus voor alle vestrekkingen gebruiken. Dit geldt zowel voor huisartsen als voor specialisten.

Indien u vrijwillig besluit om de derdebetaler toe te passen, zal dat wel als consequentie hebben, eens de wetteksten aangepast zijn, dat u verplicht wordt om de conventietarieven te respecteren, zelfs als u niet geconventioneerd zou zijn.

Het feit dat de derdebetaler voor alle verstrekkingen toegelaten wordt, impliceert ook dat u niet meer hoeft te rechtvaardigen dat en waarom u de derdebetaler toepast. Denk aan de vermeldingen van ‘griepvaccinatie’ of ‘financiële’ nood, die zijn niet meer nodig.

Voor huisartsen bestaan er al langer een aantal situaties waarin de toepassing van de derdebetaler verplicht is. Het gaat hier in de eerste plaats om de verplichte derdebetaler voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming (ook sociale derdebetaler genoemd). Deze blijft gewoon bestaan, daar verandert niks aan. Het blijft hier m.a.w. om een verplichting gaan (en dus geen vrijwillige keuze). Idem bij de diabetespas wanneer de patiënt uitdrukkelijk om de toepassing van de derdebetaler verzoekt.

2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).