KB werkingskosten ziekenhuizen voor dienstjaar 2022 gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2022.002
Icoon thema staatsblad

Jaarlijks wordt een KB gepubliceerd inzake de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Op 31 december 2021 is het KB voor dienstjaar 2022 verschenen.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit KB.

 

Publicatie : 2021-12-31
Numac : 2021034470

21 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2022, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 95;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, gegeven op 9 december 2021;
Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen, wordt, voor het jaar 2022, vastgesteld op 10.086.579.010 euro.
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 december 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

2022.118

Ook pensioen voor uw ASO- of HAIO-jaren, of beter een hoger RIZIV-sociaal statuut?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: u bouwt momenteel, in de huidige stand van zaken, GEEN pensioen op tijdens de jaren dat u als ASO of HAIO actief bent. Gezien de opleiding voor bepaalde specialismes nog toeneemt in duur, kan dit erg problematisch worden. Het is bv. niet ondenkbaar dat u straks slechts 1/3 van een volledig pensioen opbouwt.

2022.131

Vergist de minister zich over covid-vaccinatie door apothekers?

Medi-sfeer heeft deze week in haar papieren versie een uitgebreid interview met minister Vandenbroucke gepubliceerd. Zie https://www.medi-sfeer.be/nl/home.html.

De minister heeft het o.a. over de rol van de apothekers en zegt daarover: “De vaccinatiemogelijkheid voor de apotheker is er alleen voor covid en ook beperkt in de tijd”.

2022.130

OPROEP : FOD Volksgezondheid peilt naar aantal werkuren van huisartsen

 

De titel van dit bericht vat in twee woorden samen waar het over gaat. Men is op zoek naar huisartsen die hierover degelijke info kunnen bezorgen. ASGB-leden zijn daar goed voor geplaatst.

U kunt deelnemen via volgende link: https://imassociates.questionpro.com/FTE-Survey-GPs

 

Hierna vindt u de integrale tekst van de oproep. door de FOD