KB werkingskosten ziekenhuizen voor dienstjaar 2022 gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2022.002
Icoon thema staatsblad

Jaarlijks wordt een KB gepubliceerd inzake de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Op 31 december 2021 is het KB voor dienstjaar 2022 verschenen.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit KB.

 

Publicatie : 2021-12-31
Numac : 2021034470

21 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2022, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 95;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, gegeven op 9 december 2021;
Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen, wordt, voor het jaar 2022, vastgesteld op 10.086.579.010 euro.
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 december 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

 

2023.175

Nieuw KB op komst inzake vergoeding voor griep- en covidvaccinatie

 

Op het Verzekeringscomité van 18 september jl. werd een ontwerp-KB goedgekeurd dat in specifieke pseudonomenclatuur voorziet voor het toedienen van het griepvaccin en het covidvaccin.

In dit KB worden niet alleen vergoedingen voorzien voor als een arts of verpleegkundige vaccineert maar ook voor als een apotheker vaccineert. En dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar er op dit moment nog helemaal geen wettelijke basis is voor het vaccineren door apothekers.

2023.174

Centralisatie hoofdhals tumoren: uw input is welkom

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de eerste ontwerptekst voor de centralisatie van hoofd hals tumoren. De ASGB-vertegenwoordigers hebben in de werkgroep al heel wat opmerkingen gemaakt en proberen bij te schaven.

Verdere input ‘vanop het veld’ zou echter zeker op prijs gesteld worden. We richten deze vraag natuurlijk in het bijzonder aan onze oncologen, radiotherapeuten, MKA-artsen, NKO-artsen, pathologen en radiologen, maar ieders feedback is nuttig.

2023.173

RIZIV-sociaal statuut voor de apotheker – klinisch bioloog

 

Dankzij de aanhoudende inspanningen van ASGB/Kartel hebben de apothekers – klinisch biologen recht gekregen op een identiek sociaal statuut als de artsen - klinisch biologen.

Op zijn website heeft het RIZIV nog eens de voorwaarden, bedragen en modaliteiten samengevat.

Zie Het sociaal statuut van de arts en apotheker-klinisch bioloog - RIZIV (fgov.be)