ASGB/kartel steunt HAIO’s in hun vraag naar COVID-premies

ASGB-BERICHT 2021.032
Corona

 

Onder meer het haio-overlegplatform (HOP vzw), OVERSTAG (vertegenwoordigers van praktijkopleiders), ICHO vzw, de academische centra voor huisartsenopleiding en de artsensyndicaten vragen erkentelijkheid voor de inzet van de huisartsen-in-opleiding tijdens deze gezondheidscrisis.

Hieronder kunt u integraal het gezamenlijke persbericht lezen, waarvoor ASGB/kartel uitdrukkelijk zijn steun heeft uitgesproken.

De huisartsen en de huisartsen-in-opleiding (haio's) hebben een actieve en voorname rol gespeeld in de opvang van de Corona-pandemie (screening, (pre-)triage, tracing, crisisopvang, preventie, populatiedetectie, ….) in combinatie met de reguliere eerstelijnszorg. Zij hebben dat gedaan met veel inzet en flexibiliteit.

De gevestigde huisartsen zijn hiervoor onrechtstreeks gecompenseerd via de vergoeding van telefonische consultaties en het eenmalige bijkomende bedrag voor het GMD. De haio's daarentegen hebben niets extra als ondersteuning/honorering ontvangen terwijl zij even zo als de gevestigde huisartsen of als de arts-specialisten-in-opleiding (aso's) hebben moeten werken met extra inzet en met buitengewone obstakels bij hun functie-uitoefening. Dit vinden we onbillijk en onrechtvaardig.

Uit een bevraging in september 2020 bij haio’s met 216 respondenten bleek bijvoorbeeld dat

  • 75% van hen ingeschakeld werd in COVID-19-zorg buiten de eigen huisartsenpraktijk;
  • 71% van hen meer werkstress ervaren heeft tijdens de Corona-pandemie;
  • 91% van de haio’s en 81% van de stagemeesters voelden zich onvoldoende gesteund door de overheid en voelden zich onvoldoende betrokken bij de besluitvormingsprocessen.

De aso's hebben ondertussen twee premies ontvangen: de UFFT-premie voor de periode maart-april-mei 2020 en de uitzonderlijke aanmoedigingspremie voor de periode september-oktober-november 2020.

Ondertussen is via een overleg met Jo De Cock de discriminatie uitgeklaard met haio’s die werkten op een ziekenhuisdienst in de betreffende periodes. Ook zij zullen nu de vernoemde premies toch ontvangen.

Omdat het niet voorzien van een erkenning, erkentelijkheid en financiële honorering voor haio's die werkten in een huisartsenpraktijk niet billijk en niet uitlegbaar is, beslisten alle stakeholders (vertegenwoordigers van de haio’s, vertegenwoordigers van de stagemeesters, de academische centra voor huisartsopleiding, ICHO vzw, SUi vzw en de artsensyndicaten) om het bedrag van de voorziene premies solidair en gelijk te verdelen onder alle haio’s ongeacht hun plaats van tewerkstelling (in een ziekenhuisdienst of in een huisartsenpraktijk).

Een discriminatie tussen de artsen-in-opleiding in ziekenhuizen versus in de eerste lijn is niet rechtvaardig en is een niet-correct signaal. Vandaar deze vraag naar het erkennen en het financieel waarderen van de prestaties en inzet van de haio's. Deze vraag wordt breed ondersteund door alle betrokken stakeholders.

Met vriendelijke en erkentelijke groeten,

HOPvzw, vertegenwoordigers van de Nederlandstalige haio’s

de vertegenwoordigers van de Franstalige haio’s

OVERSTAG, de vertegenwoordigers van de Nederlandstalige stagemeesters

de vertegenwoordigers van de Franstalige stagemeesters

de diensthoofden van de Vlaamse academische centra voor huisartsopleiding

de diensthoofden van de Franstalige academische centra voor huisartsopleiding

le Collège de Médecine Générale Francophone

ICHOvzw

SUivzw (werkgever van de Nederlandstalige haio’s)

CCFFMGasbl (werkgever van de Franstalige haio’s)

ABSYM-BVAS

Kartel/ASGB/GBO/MoDeS

Domus Medica en jong Domus

 

Reacties

In onze groepspraktijk in knokke-heist hebben wij het geluk gehad met drie haio’s te mogen werken sinds begin van coronaperiode. Hun inzet, kennis( ook van it)interesse en optimisme verdienen een echte financiele verloning in plaats van het gebruikelijke schouderklopje, en....het zijn wel al artsen!

Buysse dirk