Reactie ASGB/kartel op  ‘ethische nota’ van de CM

ASGB-BERICHT 2021.021
Icoon thema honorarium

 

Het ASGB/kartel heeft kennis genomen van de nota 'Redelijke en verantwoorde verloning voor artsen binnen de gezondheidszorg: Aanzet tot ethische reflectie’ van de CM en het interview met de heer Luc Van Gorp, voorzitter van de CM, in de krant De Morgen van 1 februari 2021.

Met de grote lijnen zijn we het  uiteraard eens. Herijking is immers al jaren een van de belangrijkste programmapunten van ASGB/kartel. We hebben er al meerdere symposia aan gewijd én wij gaven de opdracht aan het team van prof Annemans voor zijn studie.

Vermits het niet mogelijk is om een tarievenakkoord af te sluiten zonder de ziekenfondsen, is het evenwel erg verwonderlijk dat we van hen zelden of nooit steun krijgen om de beperkte middelen prioritair te besteden aan ondergewaardeerde verstrekkingen zoals de raadplegingen.

De vergelijking van het artseninkomen met dat van de premier houdt geen steek. Elementen als duur van de opleiding, persoonlijke verantwoordelijkheid, wachtdiensten, zelfstandigenstatuut aan de ene kant t.o.v. riant pensioen en goed betaalde uitloopbanen aan de andere kant trekken iedere vergelijking scheef.

De discussie over de verloning van artsen moet niettemin  zeker plaats vinden, maar het is ook duidelijk dat  eerst de ziekenhuizen voldoende gefinancierd moeten worden, mét co-governance en medebeslissingsrecht van de artsen. De ziekenhuizen zijn nu nog afhankelijk van de afhoudingen op de erelonen van de specialisten die er werken. Financiering van de ziekenhuizen en verloning van de artsen moeten beter gescheiden worden. Deze discussie is bovendien veel genuanceerder dat het louter voorstellen van een minimum en maximum. Het principe van loon naar werk moet voor ons steeds behouden blijven. In dit kader kunnen we overigens verwijzen naar een recent opiniestuk in Knack dat u ook op onze website kunt terugvinden via deze link.

Ten slotte is het wat merkwaardig dat deze communicatie nu gepubliceerd wordt op een ogenblik dat in tal van werkgroepen een herziening van de volledige nomenclatuur in bespreking is.

Namens ASGB

Dr. R. Hueting, voorzitter

Dr. T. Gevaert, voorzitter specialistenvleugel

Dr. R. Rutsaert, bestuurslid

 

De nota van de CM kunt u lezen via deze link.