Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

ASGB-BERICHT 2020.217
Icoon vergadering/medicomut

 

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

Het ASGB/kartel heeft er zich voor ingespannen dat de index niet zuiver lineair wordt toegekend. Consultaties en bezoeken krijgen de volledige index van 1,01% en het GMD 1,25% (en bereikt zo 32 euro). Daarbij is er rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen huisartsen en specialisten.

Voor een aantal projecten, die werden aangebracht door het ASGB/kartel staan bedragen genoteerd in het budget van 40 miljoen euro, dat gaat worden vrijgemaakt door het zoeken naar efficiëntiewinsten (‘doelmatige zorg’). Daaronder in de eerste plaats een bedrag van 10 miljoen euro voor de sociale bescherming van ASO’s en HAIO’s, naast een opwaardering geriatrie, pneumologie en consult van een in het ziekenhuis opgenomen patiënt. Bij dit budget staan voor de huisartsen bedragen genoteerd voor een verdere opwaardering van het GMD (algemeen, of eerder voor patiënten met het statuut chronisch zieke; dat wordt later nog bekeken), en het bezoek in een woonzorgcentrum.

Een aantal projecten, waarvoor al een engagement was genomen in het akkoord 2020 staan ook in dit akkoord vermeld: o.a. fysische geneeskunde en revalidatie, tele-oftalmologie, herwaardering toezichtshonorarium daghospitaal oncologie en reumatologie (na de hematologie in 2020). Er was een overschot in dit budget voor de toezichtshonoraria van 2,66 miljoen euro en dat budget wordt gebruikt voor een (kleine) opwaardering van het toezicht in een dienst D.

Naast dit zuiver financiële luik staan en een aantal specifieke projecten in het akkoord:

- Telegeneeskunde: teleconsultaties, tele-expertise en telemonitoring, deelname MOC via videoconferentie, decision support medische beeldvorming en klinische biologie.

- Wachtposten en samenwerkingsverbanden: een stijging van het budget met 4,9% en 1 miljoen euro extra voor de projecten weekwacht in het kader van de covid-financiering. De medicomut dringt (nog maar eens) aan op een spoedige uitrol van de 1733 en een realistische timing van de totstandkoming van samenwerkingsverbanden.

- Accreditering. Het systeem moet worden herzien, volgens eerder gemaakte afspraken. De medicomut stelt voor het systeem van honorering voor accreditering te laten herzien door de wetenschappelijke equipe, die belast is met de voorbereiding van de hervorming van de nomenclatuur, om de bestaande verschillen uit te vlakken en tot een rechtvaardiger verdeling te komen.

- Nomenclatuur: de medicomut dringt aan een versnelling hoger te schakelen in de herziening  en ook binnen de klinische biologie, medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde te komen tot een opsplitsing van het honorarium in een gedeelte ‘zuiver’ ereloon, bestemd om de verstrekking van de arts te dekken, en een gedeelte bestemd om alle kosten die direct of indirect verbonden zijn aan de uitvoering van de medische verstrekkingen en die niet gedekt worden door andere bronnen. Hierbij is het natuurlijk van essentieel belang dat tegelijkertijd wettelijke garanties worden voorzien op het vlak van het medisch beheer, een wettelijke omkadering gebeurt in de zin van artikel 155. Ook moet dit uiteindelijk gepaard gaan met een simultane inkrimping van de afdrachten en een betere beheersing van de supplementen.

- Administratieve vereenvoudiging: vertrekkend van de voorstellen, gedaan door de samenwerking van de jongeren van de drie syndicaten en Jong Domus, worden voorstellen uitgewerkt om administratieve vereenvoudiging te realiseren op het vlak van attesten arbeidsongeschiktheid, Hoofdstuk IV, enz.

- HAIO’s en ASO’s: Er moet een grondige aanpassing komen van de sociale rechten van de arts in opleiding en verdere stappen moeten worden gezet om te komen tot een billijke, éénvormige verloning met respect voor de wettelijke uren en waarborgen voor correcte arbeidsomstandigheden. Het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut voor artsen in opleiding blijft verhoogd op 6.351 euro. Er wordt 10 miljoen euro gereserveerd uit het budget ‘doelmatige zorg’ voor de sociale bescherming van de artsen in opleiding.

- GMD en praktijkpremie:Op 1 januari 2021 treden de nieuwe maatregelen in werking met betrekking tot de hervorming van het GMD (éénmalige pro-actieve betaling, automatische verlenging). Eventuele problemen en bijsturingen worden bekeken en op uitdrukkelijk verzoek van het ASGB/kartel wordt bekeken of extra inspanningen mogelijk zijn voor startende huisartsen  met weinig GMD-inkomsten. Er wordt bekeken of met het extra budget uit de ‘doelmatige zorg’ een uitbreiding kan gebeuren van het GMD chronisch zieken, dan wel een algemene opwaardering. Parallel hiermee zal een aantal parameters worden bepaald om de kwaliteit te meten van het GMD. Het ASGB/kartel heeft er op aangedrongen dat vooraf gecontroleerd wordt dat die parameters in alle softwarepakketten kunnen worden opgevolgd zonder extra manipulaties. De geïntegreerde praktijkpremie blijft ongewijzigd.

Om de toegankelijkheid te verbeteren moet het verbod op het toepassen van het systeem derdebetalende worden opgeheven voor consultaties en huisbezoeken. Dit zou gepaard moeten gaan met flankerende maatregelen om een correcte toepassing te verzekeren. Het ASGB/kartel zal er daarbij voor waken dat geen overdreven eisen worden opgelegd met betrekking tot het inlezen van het eID!

Er zal worden onderzocht op welke wijze in 2022 een praktijkondersteuning voor huisartsen kan worden georganiseerd voor de taken, die verbonden zijn aan de zorg voor chronische patiënten.

De volledige tekst van het akkoord en de bijbehorende tabel met bedragen en percentages (aan het eind van de tekst) leest u via deze link.