Administratieve overlast door allerhande attesten

ASGB-BERICHT 2020.182
Icoon theme huisartsen

 

Stellen dat de huisartsen extra worden belast door de vraag om allerhande attesten voor om het even wat in te vullen, is een open deur intrappen.

Al in 2006 legde het ASGB voorstellen voor aan de toenmalige staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne. En ook toen al deden wij een voorstel voor een éénvormig arbeidsongeschiktheidsattest. Net op dat moment werd aan de attestenberg ook nog het attest voor het hanteren van een wapen toegevoegd. Een jaar later werden wij nog eens bij de staatssecretaris uitgenodigd en moesten we gezamenlijk constateren dat er van alle voorstellen weinig of niets in huis kwam.

Ook nu, tijdens ons onderhoud met minister Vandenbroucke op 27/10/20, heeft het ASGB/kartel er weer op aangedrongen het éénvormig arbeidsongeschiktheidsattest in te voeren.

Jong Domus heeft een actie gelanceerd om te trachten nog maar eens de aandacht te vestigen op het probleem van de attestenoverlast. Zij stellen voor om bij de vraag naar een overbodig attest enkel een z.g. weigeringsattest aan de patiënt mee te geven.

Het ASGB/kartel kan deze actie enkel maar toejuichen en stelt voor dat huisartsen voor wie het ook allemaal wat teveel wordt, dit weigeringsattest zouden gebruiken.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0