Terugbetaling contraceptiva - BS 31-08-2020

ASGB-BERICHT 2020.159
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 31/8/2020 verschenen 2 KB’s i.v.m. de terugbetaling van contraceptiva.


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FILIP, Koning der Belgen,9 AUGUSTUS 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde noodanticonceptie financieel toegankelijker te maken voor vrouwen (1)

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, wordt vervangen door wat volgt:
"Bij een niet-voorschriftplichtig anticonceptivum dat zonder voorschrift afgeleverd wordt in open officina past de apotheker ten opzichte van de rechthebbende de derdebetalersregeling toe.".
Art. 3. De Koning kan de bij artikel 2 vervangen bepaling wijzigen, opheffen of vervangen.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 9 augustus 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
(1) Kamer van Volksvertegenwoordigers www.dekamer.be
Stukken: doc 55 1057
Intergraal Verslag: 16 juli 2020


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FILIP, Koning der Belgen,31 JULI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde de specifieke tegemoetkoming voor contraceptiva uit te breiden naar vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming (1)

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. In het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar wordt het opschrift aangevuld met de woorden ", en voor vrouwen met recht op een verhoogde tegemoetkoming".
Art. 3. In artikel 1, 4°, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij de wet van 22 april 2019, worden de woorden ", voor vrouwen met recht op een verhoogde tegemoetkoming" ingevoegd tussen de woorden "jonger dan 25 jaar" en de woorden ", alsook in de kostprijs";"
Art. 4. Artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 maart 2019, wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Vrouwen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming zoals bepaald in artikel 37, § 19, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, verkrijgen een specifieke tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kostprijs van contraceptiva, die voorkomen op de lijst, onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit."
Art. 5. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij de wet van 22 april 2019, worden de woorden ", vrouwen met recht op een verhoogde tegemoetkoming" ingevoegd tussen de woorden "vrouwen jonger dan 25 jaar" en de woorden "en, wat de morning-afterpil betreft, vrouwen".
Art. 6. De Koning kan de bepalingen van deze wet wijzigen, opheffen, aanvullen of vervangen.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
(1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):
Stukken: 55 1064
Integraal Verslag: 16 juli 2020

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1