Vergoeding weefseltypering BS van 15/07/2020

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.143
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 15/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de vergoeding voor weefseltypering.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

6 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 22 oktober 2019;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 22 oktober 2019;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 2 december 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 11 december 2019;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 16 december 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 mei 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 mei 2020;
Gelet op advies 67.492/2 van de Raad van State, gegeven op 22 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 november 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zesde toepassingsregel na de verstrekking 470713-470724 wordt vervangen als volgt:
"Een tegemoetkoming in de kosten van de typering van potentiële donors met het oog op het vinden van een compatibele donor in het buitenland, evenals in de kosten met betrekking tot de afname en het transport van deze hematopoïetische bloedstamcellen of de afgenomen lymfocyten met het oog op een infusie van donorlymfocyten (DLI), en de verzekering van de donor in het buitenland kan door het College van Artsen-directeurs worden toegekend op voorwaarde dat vooraleer met de typeringen wordt begonnen, de rechthebbende in het nationaal register is ingeschreven als kandidaat receptor en op voorwaarde dat wordt aangegeven dat het nationaal register van de kandidaten beenmergdonors eerst wordt geraadpleegd. Slechts in gemotiveerde gevallen van medische hoogdringendheid kan de opzoeking zowel in binnen- als in buitenland tegelijk starten.";
2° de zevende toepassingsregel na de verstrekking 470713-470724 wordt opgeheven.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 juli 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage
ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4