Verkiezing medische raad BS van 14/07/2020

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.142
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 14/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de verkiezing van de medische raad.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

3 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikelen 134, derde lid, en 135, tweede lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen;
Gelet op het advies van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen van 24 april 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 6 mei 2020;
Gelet op advies 67.443/3 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat door de ziekenhuissector gesignaleerd werd dat, gelet op de coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie, binnen meerdere ziekenhuizen de organisatie van de verkiezingen van een nieuwe medische raad, ingevolge het aflopen van de termijn bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, ernstig wordt bemoeilijkt, dat er in de huidige uitzonderlijke omstandigheden moet worden over gewaakt dat de onvoorzien, onvoorzienbaar en uitzonderlijk gewijzigde medische activiteit binnen de ziekenhuizen te allen tijde gevrijwaard blijft en dat daartoe met spoedeisendheid en met terugwerking tot 1 maart 2020 hoger genoemd besluit van 10 augustus 1987 dient te worden gewijzigd.
Om elektronische stemmingen die al hebben plaatsgevonden alsnog te valideren, genieten mede de procedurele bepalingen in artikelen 1 tot en met 4 van onderhavig wijzigingsbesluit terugwerking tot 1 maart 2020.
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. - Elektronische procedure
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, gewijzigd bij het besluit van 13 augustus 1990,wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidende:
"De uitgehangen lijsten, bedoeld in artikelen 9 en 10 van dit besluit, worden eveneens elektronisch gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor eenieder werkzaam in het ziekenhuis via het interne informaticanetwerk (intranet) van het ziekenhuis.".
Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 11/1 ingevoegd, luidende:
"Er mag overgegaan worden tot elektronisch stemmen in zoverre het gebruikte informaticasysteem de nodige veiligheidsgaranties biedt inzake een correcte en geheime stemming. De voorschriften bedoeld in artikel 12 en de bepalingen van artikelen 15 en 16, zijn ook van toepassing op het elektronisch stemmen.".
Art. 3. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden na de woorden "van de stemhokjes" de woorden "of met de organisatie van het elektronisch stemmen" toegevoegd.
Art. 4. In artikel 27 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden "schriftelijk en aan huis" en de woorden "ten minste acht werkdagen" de woorden "of per elektronisch aangetekende zending met ontvangstbevestiging" ingevoegd.
HOOFDSTUK 2. - Duur van het mandaat en vergadering van ziekenhuisartsen
Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidende:
"Met het oog op de continuïteit inzake de betrokkenheid van de ziekenhuisartsen bij de besluitvorming in het ziekenhuis tijdens de coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie, kan het mandaat van de medische raad van het ziekenhuis, in afwijking van artikel 19 van dit besluit, verlengd worden op voorwaarde dat de beheerder en de medische raad hiermee instemmen.
De medische raad moet met de verlenging van het mandaat instemmen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Aan een medische raad waarvan het mandaat zou zijn verstreken of zou verstrijken tussen 1 maart 2020 en de tiende dag na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van onderhavig besluit, wordt, in zoverre nog geen nieuwe medische raad werd verkozen, een uitstel gegund tot en met de tiende dag na de bekendmaking van hetzelfde besluit om de in het eerste lid bedoelde instemming te verlenen alsof de leden van de betrokken medische raad nog in functie waren.
Het mandaat van de leden van de medische raad van het ziekenhuis, dat overeenkomstig dit artikel wordt verlengd, eindigt ten laatste een jaar na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van onderhavig besluit .".
Art. 6. Artikel 34 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:
"In afwijking van § 1 dient de vergadering van ziekenhuisartsen gelet op de coronavirus COVID-19 epidemie of pandemie niet te worden bijeengeroepen in het jaar 2020, mits de medische raad per aangetekende zending met ontvangstbevestiging verslag uitbrengt van de vervulling van zijn mandaat.".
HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen
Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020.
Art. 8. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 3 juli 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4