Wijziging overeenkomst psychiatrische ziekenhuizen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.137
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 16/7/2020 verscheen een wijziging aan de Nationale overeenkomst met de psychiatrische ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Wijzigingsclausule PSY/2019ter bij de Nationale overeenkomst van 16 november 2018 tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad van 10 juli 2020. - Notificatie punt 19
BETREFT :
MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, in uitvoering van het artikel 51, § 1, 3de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - Nationale overeenkomsten :
verpleeginrichtingen
Nr notificatie 2020A70720.021
NOTIFICATIE
De Raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst.
Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen van 24 maart 2020, onder het voorzitterschap van de heer D. CRABBE, adviseur-generaal, daartoe gedelegeerd door de heer Mickaël DAUBIE, leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging,
Gelet op de wetgeving inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
werd overeengekomen wat volgt:
Artikel 1. In de Nationale overeenkomst tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen van 16 november 2018 wordt een artikel 6 bis toegevoegd als volgt:
"Artikel 6bis. § 1 Ingevolge de epidemie covid-19 kan in afwijking van artikel 6 §§ 1 en 2 de partiële hospitalisatie door het ziekenhuis verder gezet worden bij de patiënt thuis via telefonische ondersteuning, videocommunicatie over afstand (met end-to-end encryptie), beeldbellen of huisbezoeken. Het ziekenhuis blijft instaan voor de organisatie van de continuïteit van zorg.
§ 2 Voor het dagziekenhuis ten huize wordt op weekdagen de (telefonische en online) bereikbaarheid minstens gegarandeerd van 9u00 tot 17u00. De (telefonische en online) bereikbaarheid van het nachtziekenhuis ten huize wordt minstens gegarandeerd van 19u00 tot 6u00.
Tijdens de openingsuren van het dag/nachthospitaal kan iedere patiënt ten allen tijde op eigen initiatief contact opnemen.
§ 3 Behoudens een andersluidende beslissing van de behandelende en toezichthoudende arts, blijft de frequentie van het aantal behandeldagen per week gehandhaafd op het niveau van voor 14 maart 2020. Indien de toezichthoudende en behandelende arts, in het kader van de klinische context beslist tot een andere frequentie, wordt deze beslissing alsook de onderliggende therapeutische noodzakelijkheid genoteerd in het patiëntdossier.
Op de behandeldagen is minstens één contact met de patiënt noodzakelijk (telefonisch, videocommunicatie, beeldbellen of huisbezoek). Indien daaruit blijkt dat meer contacten nodig zijn, wordt het aantal contacten daaraan aangepast.
Indien de patiënt, ondanks meervoudige pogingen telefonisch/online niet kan bereikt worden, zoekt het ziekenhuis op andere wijze contact met de patiënt.
Interventies t.a.v. patiënten in partiële hospitalisatie thuis (telefonisch, video communicatie over afstand, beeldbellen, huisbezoek,...) worden genoteerd in het patiëntendossier.
§ 4 Enkel voor die patiënten in partiële hospitalisatie thuis waarvoor het ziekenhuis de aflevering van medicatie vanuit het ziekenhuis verder zet, rekent het ziekenhuis aan de patiënt het forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen aan zoals bepaald in artikel 8, § 4.
§ 5 Voor patiënten in partiële hospitalisatie thuis kan geen van de verstrekkingen 101135, 101894, 101916, 101931, 101953 en 101975 gefactureerd worden, met uitzondering van 101916 voor patiënten die voorafgaand aan de maatregelen een regelmatige psychotherapeutische behandeling ondergingen buiten de aanwezigheidsuren in het ziekenhuis."
Art. 2. In artikel 7 van dezelfde Nationale overeenkomst wordt § 1/bis toegevoegd als volgt:
" § 1/bis Ingevolge de epidemie covid-19 kan in afwijking van de bepalingen van § 1 revalidatie nabehandeling doorgaan via een individuele sessie van 45 minuten via video communicatie over afstand of beeldbellen (met end-to-end encryptie) of, indien voorgaande niet mogelijk zijn voor de patiënt, via telefonisch contact. Deze sessies worden uitgevoerd door de therapeutische equipe van het ziekenhuis.
De individuele sessies kunnen maximaal 1 keer per kalenderdag en maximaal 3 keer per kalenderweek gefactureerd worden. De vergoeding bedraagt 40 euro per sessie."
Art. 3. Deze wijzigingsclausule treedt in voege op 14 maart 2020 en geldt tot 30 juni 2020. Een verlenging van deze periode of het aanvangen van een nieuwe periode waarin deze wijzigingen gelden kan beslist worden door de overeenkomstencommissie met dezelfde meerderheid als nodig is voor het sluiten van een overeenkomst.
Opgemaakt te Brussel, 24 april 2020.
Voor de verenigingen van de verpleeginrichtingen
T. DELRUE
D. GOEMAERE
I. MOENS
A. PECHER
C. ROSSINI
Y. WUYTS
Voor de verzekeringsinstellingen,
F. DE WOLF
B. LANDTMETERS
M. NEELEN
J. VANDENBERGEN
VAN IMSCHOOT
VAN RILLAER

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4