Nomenclatuur implantaten urologie - MB 10 juni 2020

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.132
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 19/6/2020 verscheen het KB i.v.m. implantaten urologie.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

10 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 1° en § 2, 1° en 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 13 februari 2020;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 26 februari 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 17 maart 2020;
Gelet op het advies 67.329/2 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 april 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het opschrift "D.3 Blaas" wordt met de volgende verstrekking en haar vergoedingsvoorwaarden aangevuld:
"180950-180961 Product op basis van PPC (polyacrylaat polyalcohol copolymeer hydrogel) dat als opvulmateriaal (bulking agent) gebruikt wordt voor de endoscopische behandeling van primaire of secundaire vesico-ureterale reflux bij kinderen tot zestien jaar waarbij de nierfunctie verminderd is of bij recidiverende infecties (per 0.5 ml)

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Vergoedingsbasis
€ 182,44

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk aandeel (%)
0,00 %

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk aandeel (€)
0,00€

 

 

Vergoedings-bedrag
€ 182,44

Vergoedingsvoorwaarde: D- § 02";

 

2° in de vergoedingsvoorwaarde D- § 02, worden de volgende aanpassingen aangebracht:
a. het opschrift « Gelinkte prestaties », wordt aangevuld met de verstrekking « 180950-180961 »;
b. de « 5.1. Cumul- en non-cumulregels" wordt vervangen als volgt :
"5.1. Cumul- en non-cumulregels
De verstrekkingen 154814-154825, 154836-154840 en 180950-180961 zijn onderling niet cumuleerbaar.
In geval van behandeling van een enkele ureter kan de verstrekking 154814-154825, 154836-154840 of 180950-180961 maximaal tweemaal worden aangerekend.
In geval van bilaterale behandeling kan de verstrekking 154814-154825, 154836-154840 of 180950-180961 maximaal viermaal worden aangerekend.
De behandeling kan slechts éénmaal herhaald worden per ureter.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Gegeven te Brussel, 10 juni 2020.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4