Update procedure huisartsen op website Sciensano (23/06/2020)

ASGB-BERICHT 2020.124
coronascrabble

 

 

Op 23/06/2020 werden de testcriteria nog maar eens aangepast.

 

Alle hoog-risico contacten kunnen (maar moeten niet) vanaf nu twee keer getest worden: aan het begin en aan het einde van de quarantaine.

 

Het belang van de test verschilt naargelang de situatie. Een onderscheid wordt gemaakt op basis van het beroep: komt de contactpersoon wel of niet beroepshalve in aanraking met personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19.

 

De wijzigingen werden opgenomen in de procedures voor contacten en huisartsen.

 

Het hygiëne-advies voor hoog-risico contacten werd eveneens aangepast. 

 

Antwoorden op veelgestelde vragen kunnen gevonden worden in een geactualiseerde versie van de FAQ contact tracing en de relevante vragen worden hieronder weergegeven. De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd in de tekst.

 

De meest recente versie van al deze documenten staat op de website van Sciensano.

 

Een nieuwe procedure rond zomerkampen of verblijven met overnachting werd gepubliceerd.

 

Bijkomend aan de dagelijkse epidemiologische bulletins is er vanaf nu een interactieve tool beschikbaar waar u de evolutie van de epidemie kan opvolgen op niveau van de gemeente.

 


 

1.1. WAAROM WORDEN ASYMPTOMATISCHE HOOG-RISICO CONTACTEN GETEST?

 

Het testen van asymptomatische contactpersonen heeft verschillende voordelen. Door contactpersonen snel te testen worden eventuele asymptomatische gevallen van COVID-19 opgespoord en kunnen ook hun contactpersonen in quarantaine geplaatst worden. Zo kunnen ook transmissieketens rond asymptomatische personen doorbroken worden, wat extra belangrijk is nu terug meer en meer sociale interactie toegelaten is. In sommige gevallen kan het testen van asymptomatische contactpersonen de duur van hun quarantaine ook korter maken, bv. als iemand al vroeg positief test, moet die zich maximaal tot 7d na de test isoleren (in plaats van 14d na het risico-contact). Bovendien lijkt het ook eerlijk om de persoon aan wie gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, te informeren over zijn gezondheidstoestand. Verder zorgt een negatieve test aan het einde van de quarantaineperiode (en enkel dan!) er ook voor dat we gerust zijn dat de contactpersoon niet als asymptomatische drager de quarantaine periode verlaat en zo het virus toch nog verder kan verspreiden. Dat is bijvoorbeeld erg belangrijk voor personeel in rust- en verzorgingstehuizen. Ten slotte zal het analyseren van deze gegevens ons veel kunnen leren over hoe het virus zich verspreid, welke situaties een hoog-risico vormen en wat bv. de rol van kinderen is.

 

1.2. ZIJN ER NADELEN AAN HET TESTEN VAN ASYMPTOMATISCHE HOOG-RISICO CONTACTEN?

 

Ja. Om te beginnen betekent dit een extra verplaatsing voor de contactpersoon en is het afnemen van een nasofaryngeaal staal onaangenaam. Ook is niet iedereen die een positief PCR-resultaat heeft nog besmettelijk. Bij mensen die symptomen vertonen, baseren we ons dan ook op de symptomen om de besmettelijke periode te bepalen. Bij asymptomatische personen gaat dat niet en hebben we enkel het test-resultaat. Dat wil zeggen dat soms onnodige maatregelen getroffen zullen worden. Een positief testresultaat op het einde van de quarantaineperiode wil ook zeggen dat de contactpersoon (die dan zelf indexpatiënt wordt) zich nog 7 dagen moet isoleren, wat de totale duur van isolatie dan op bijna 3 weken brengt. De voor- en nadelen van het testen van contactpersonen zijn tegen elkaar afgewogen in de huidige aanbevelingen die ook ruimte laten voor inbreng van de patiënt (één vs. twee testen).

 

1.3. HET IS WEERAL ANDERS! HOE KRIJG IK DIT NOG UITGELEGD AAN MIJN PATIËNTEN?

 

De richtlijnen veranderen inderdaad geregeld en dat is lastig. Maar ook de omstandigheden (circulatie van het virus, fase van de exit-strategie, beschikbaarheid testen, wetenschappelijke kennis rond het virus…) veranderen. Het is daarom noodzakelijk om flexibel te zijn en te kunnen herevalueren en bijsturen waar nodig. Wetenschappers zijn het erover eens dat contactonderzoek mét respecteren van de quarantaine-maatregelen essentieel zal zijn om een tweede golf te vermijden, met alle economische en sociale gevolgen van dien. Leg dit aan de patiënt uit en benadruk dat hij een goede daad stelt door de quarantaine te respecteren. Evalueer samen of er een tweede test moet gebeuren of dat één test volstaat.

 

1.4. CONTACT BEROEPSHALVE? TWEE TESTEN!? EÉN TEST? IK SNAP ER NIKS MEER VAN! WANNEER MOET IK TESTEN?

 

Alle hoog-risico contacten kunnen (maar moeten niet) twee keer getest worden: aan het begin en het einde van de quarantaine. Welke van beide testen het belangrijkste is, verschilt naargelang de omstandigheden. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van beroep: komt de contactpersoon beroepshalve wel of niet in aanraking met risicogroepen voor een ernstig verloop van COVID-19? Voor bijvoorbeeld personeel in woonzorgcentra is het essentieel dat ze niet als asymptomatische drager terug aan het werk gaan en het virus bij de bewoners introduceren. Daarom wordt voor deze categorie de nadruk gelegd op een test aan het einde van de quarantaine. Alle andere contactpersonen kunnen zich ook op het einde laten testen, maar worden bij voorkeur aan het begin van de quarantaine getest.      

 

 

 

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4