Tijd voor een sociaal pact 2.0 tussen alle stakeholders in de gezondheidszorg

ASGB-BERICHT 2020.084
coronascrabble

PERSMEDEDELING – 23 april 2020

Tijd voor een sociaal pact 2.0 tussen alle stakeholders in de gezondheidszorg

COVID-19 zet heel wat zaken op scherp en dwingt ook ons als huisartsen en arts-specialisten tot het herdenken van de uitoefening van ons beroep.

De acute fase omvatte de lockdown met het onmiddellijk stilleggen van de electieve zorg om de COVID-19 gerelateerde zorgverlening  prioritair te kunnen uitrollen en managen. Dit heeft evenwel forse repercussies op gans de keten van globale geplande en nieuwe zorg, waardoor meerdere patiëntengroepen momenteel weinig of geen toegang hebben tot noodzakelijke zorg. De risico’s op laattijdige zorgverstrekking nemen snel toe en de gebrekkige informatie leiden tot grote onzekerheid bij zowel patiënt als zorgverstrekker.

Daarom wil  het ASGB/Kartel constructief meedenken aan een exitstrategie om de globale zorg gefaseerd te kunnen heropstarten, met blijvende aandacht voor de ICU-capaciteit en de veiligheid van alle zorgverleners en patiënten.

Onze kernpunten zijn:

- Optimale veiligheidsmaatregelen voor alle zorgverstrekkers en patiënten, met nadruk op het verlenen van correcte informatie waarom bepaalde maatregelen wel en andere misschien minder nuttig zijn. Duidelijke, juiste en gebalanceerde informatie kan veel onrust wegnemen.

- Gefaseerd uitrollen van de uitgestelde zorg op basis van wetenschappelijk gefundeerde prioriteitscriteria. Doorverwijzingen door de huisarts kunnen hierbij prioriteit krijgen.

- Netwerkstructuren benutten om de uitgestelde zorg efficiënter te kunnen opschalen.

- De ziekenhuisdirecties, hoofdartsen, medische diensthoofden en medische raden hebben blijk gegeven van grote professionaliteit om deze crisis te beheren. Zij verdienen dan ook het vertrouwen om de exitstrategie lokaal uit te werken, evenwel binnen een globaal nationaal kader. Algemene richtlijnen zijn hierbij aangewezen, zoals richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers, maximale handhygiëne, herziening van afsprakenroosters, afwisselen van fysieke en teleconsultaties, enz.

- Financiële solidariteit tussen artsen, waarbij gedurende de COVID-19 crisis innoverende akkoorden moeten kunnen gesloten worden, zowel in de eerste als tweede lijn. Financiële waardering voor artsen en ASO’s die rechtstreeks met COVID-19 patiënten werken is voor ons prioritair.

- Implementeren van een wetenschappelijk onderbouwde teststrategie uitgevoerd door de klinische laboratoria en indien nodig ondersteund door het Consortium. Inrichten van centrale afnamepunten voor de huisartsenpraktijken lijkt ons hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

- Betrouwbare voorziening van testmiddelen, beschermend materiaal, medicatie, … via efficiënte logistieke kanalen en zonder administratieve overlast.

- Financiële dekking van alle extra kosten ikv Covid-19 door de overheid. Zorgverleners en ziekenhuizen doen op dit ogenblik alle nodige inspanningen zonder financiële calculaties, waarbij velen in risicovolle omstandigheden opereren. Deze ongeziene inspanning verdient ook een billijke vergoeding door de overheid, zodat na deze COVID-19 periode de huisartsenpraktijken, specialisten en ziekenhuizen niet in een tweede, nl financiële crisis verzeild geraken.

- Een snelle beslissing over de exitstrategie om de onzekerheid bij alle stakeholders weg te nemen en om individuele initiatieven van heropstart te vermijden. De RIZIV-controles zoals die nu uitgevoerd worden leiden tot grote ergernis bij artsen en ziekenhuizen en moeten absoluut vermeden worden.

Als representatieve organisatie in de gezondheidszorg zijn we ervan overtuigd dat het zeker in deze crisisperiode onze rol is om actief mee te denken en mee te bouwen aan een toegankelijk, vernieuwend, duurzaam, billijk en financieel gebalanceerd zorgmodel, zowel voor de patiënt als zorgverlener.

Reinier Hueting, voorzitter

BESTUURSLEDEN

Robert Rutsaert

Luc Dirix

Milan Roex

Paul Putzeys

Michel Creemers

Roberto Salgado

Dirk Bernard

Lieselot Brepoels

Joris Beck

Frieda Matthys

Thomas Gevaert

Pieter De Schouwer

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0