Tijd voor een sociaal pact 2.0 tussen alle stakeholders in de gezondheidszorg

ASGB-BERICHT 2020.084
coronascrabble

PERSMEDEDELING – 23 april 2020

Tijd voor een sociaal pact 2.0 tussen alle stakeholders in de gezondheidszorg

COVID-19 zet heel wat zaken op scherp en dwingt ook ons als huisartsen en arts-specialisten tot het herdenken van de uitoefening van ons beroep.

De acute fase omvatte de lockdown met het onmiddellijk stilleggen van de electieve zorg om de COVID-19 gerelateerde zorgverlening  prioritair te kunnen uitrollen en managen. Dit heeft evenwel forse repercussies op gans de keten van globale geplande en nieuwe zorg, waardoor meerdere patiëntengroepen momenteel weinig of geen toegang hebben tot noodzakelijke zorg. De risico’s op laattijdige zorgverstrekking nemen snel toe en de gebrekkige informatie leiden tot grote onzekerheid bij zowel patiënt als zorgverstrekker.

Daarom wil  het ASGB/Kartel constructief meedenken aan een exitstrategie om de globale zorg gefaseerd te kunnen heropstarten, met blijvende aandacht voor de ICU-capaciteit en de veiligheid van alle zorgverleners en patiënten.

Onze kernpunten zijn:

- Optimale veiligheidsmaatregelen voor alle zorgverstrekkers en patiënten, met nadruk op het verlenen van correcte informatie waarom bepaalde maatregelen wel en andere misschien minder nuttig zijn. Duidelijke, juiste en gebalanceerde informatie kan veel onrust wegnemen.

- Gefaseerd uitrollen van de uitgestelde zorg op basis van wetenschappelijk gefundeerde prioriteitscriteria. Doorverwijzingen door de huisarts kunnen hierbij prioriteit krijgen.

- Netwerkstructuren benutten om de uitgestelde zorg efficiënter te kunnen opschalen.

- De ziekenhuisdirecties, hoofdartsen, medische diensthoofden en medische raden hebben blijk gegeven van grote professionaliteit om deze crisis te beheren. Zij verdienen dan ook het vertrouwen om de exitstrategie lokaal uit te werken, evenwel binnen een globaal nationaal kader. Algemene richtlijnen zijn hierbij aangewezen, zoals richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers, maximale handhygiëne, herziening van afsprakenroosters, afwisselen van fysieke en teleconsultaties, enz.

- Financiële solidariteit tussen artsen, waarbij gedurende de COVID-19 crisis innoverende akkoorden moeten kunnen gesloten worden, zowel in de eerste als tweede lijn. Financiële waardering voor artsen en ASO’s die rechtstreeks met COVID-19 patiënten werken is voor ons prioritair.

- Implementeren van een wetenschappelijk onderbouwde teststrategie uitgevoerd door de klinische laboratoria en indien nodig ondersteund door het Consortium. Inrichten van centrale afnamepunten voor de huisartsenpraktijken lijkt ons hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

- Betrouwbare voorziening van testmiddelen, beschermend materiaal, medicatie, … via efficiënte logistieke kanalen en zonder administratieve overlast.

- Financiële dekking van alle extra kosten ikv Covid-19 door de overheid. Zorgverleners en ziekenhuizen doen op dit ogenblik alle nodige inspanningen zonder financiële calculaties, waarbij velen in risicovolle omstandigheden opereren. Deze ongeziene inspanning verdient ook een billijke vergoeding door de overheid, zodat na deze COVID-19 periode de huisartsenpraktijken, specialisten en ziekenhuizen niet in een tweede, nl financiële crisis verzeild geraken.

- Een snelle beslissing over de exitstrategie om de onzekerheid bij alle stakeholders weg te nemen en om individuele initiatieven van heropstart te vermijden. De RIZIV-controles zoals die nu uitgevoerd worden leiden tot grote ergernis bij artsen en ziekenhuizen en moeten absoluut vermeden worden.

Als representatieve organisatie in de gezondheidszorg zijn we ervan overtuigd dat het zeker in deze crisisperiode onze rol is om actief mee te denken en mee te bouwen aan een toegankelijk, vernieuwend, duurzaam, billijk en financieel gebalanceerd zorgmodel, zowel voor de patiënt als zorgverlener.

Reinier Hueting, voorzitter

BESTUURSLEDEN

Robert Rutsaert

Luc Dirix

Milan Roex

Paul Putzeys

Michel Creemers

Roberto Salgado

Dirk Bernard

Lieselot Brepoels

Joris Beck

Frieda Matthys

Thomas Gevaert

Pieter De Schouwer

 

 

ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.

0
ASGB-BERICHT

2020.177

 

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

 - De nieuwe barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier.

 - Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers.

0
ASGB-BERICHT

2020.176

 

Beschermingsmateriaal COVID: Riziv-tegemoetkoming gepubliceerd én verlengd

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht op een financiële tegemoetkoming gekregen voor de kosten die ze gemaakt hebben om beschermingsmateriaal aan te kopen. De wettelijke basis (KB) voor deze tegemoetkoming is op maandag 12 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

0