Programmatie MRI-toestellen

ASGB-BERICHT 2020.052
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 9/3/2020 verschenen 2 KB’s i.v.m. de programmatie van MRI-toestellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 55;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 november 2019;
Gelet op advies 66.788/3 van de Raad van State, gegeven op 6 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming;
Overwegende het protocolakkoord van 22 mei 2019 over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen voorzien in de addendum op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming van 5 november 2018
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden, gewijzigd bij het besluit van 16 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "121 toestellen" vervangen door de woorden "139 toestellen";
2° in het eerste lid worden de woorden "65 gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest" vervangen door de woorden "74 gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest ";
3° in het eerste lid worden de woorden "37 op het grondgebied van het Waals Gewest" vervangen door de woorden "44 op het grondgebied van het Waals Gewest";
4° in het eerste lid worden de woorden "19 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" vervangen door de woorden "21 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 9 februari 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK


FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 60;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden;
Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 12 september 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 oktober 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 november 2019;
Gelet op advies 66.789/3 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming;
Overwegende het protocolakkoord van 22 mei 2019 over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen voorzien in de addendum op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming van 5 november 2018
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden, wordt opgeheven.
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 9 februari 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0