Sociaal statuut 2019

ASGB-BERICHT 2020.043
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 18/2/2020 verscheen een KB i.v.m. het Riziv sociaal statuut voor 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

4 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, inzonderheid op het artikel 5bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 augustus 2016;
Gelet op het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, gegeven op 29 april 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 12 juni 2019;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 17 juni 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 12 septembre 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 januari 2020;
Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 5bis § 1 van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) De eerste zin wordt vervangen door de volgende zin "De in artikel 2, § 1, a) beoogde jaarlijkse bijdrage wordt voor 2019 vastgesteld respectievelijk op"
b) In de bepaling onder 1° worden de woorden "4.870,71 EUR" vervangen door de woorden "4.941,34 EUR";
c) In de bepaling onder 2° worden de woorden "2.297,63 EUR" vervangen door de woorden "2.330,95 EUR".
Art. 2. In artikel 5bis § 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "en vanaf 1 januari 2019 vastgesteld op respectievelijk 5.914,36 EUR en 4.928,77 EUR per jaar" ingevoegd tussen de woorden "per jaar" en "Deze bedragen"
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 4. De minister die Sociale zaken onder haar bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 4 februari 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0