Forfaitaire betaling van de medische huizen

ASGB-BERICHT 2020.038
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 3/2/2020 verscheen een KB i.v.m. de forfaitaire betaling van de medische huizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

20 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 52, § 1, derde lid, vervangen bij de wet van 14 januari 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen;
Gelet op het advies van de Commissie belast met de toepassing betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen en met het sluiten van de akkoorden betreffende het forfait, gegeven op 23 augustus 2019;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 09 september 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 september 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 09 oktober 2019;
Gelet op het advies 66.640/2 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 15, § 1 van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,wat betreft de medische huizen wordt het vierde lid aangevuld met de volgende zin : "De zorgverlener of de groep van zorgverleners maakt daarbij gebruik van de dienst "Inschrijvingen" van een software die is erkend door de Commissie. Via dezelfde dienst en op voorwaarde dat de inschrijving nog niet effectief van kracht is, kan de zorgverlener of de groep van zorgverleners de annulatie van een inschrijving notifiëren."
Art. 2. In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door de volgende bepaling:
"De inschrijving neemt een einde op het einde van de maand waarin ze is genotifieerd aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende. De zorgverlener of de groep van zorgverleners maakt daarbij gebruik van de dienst "Inschrijvingen" van een software die is erkend door de Commissie."
Art. 3. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:
"Art. 18. De zorgverlener of groep van zorgverleners waarbij een rechthebbende is ingeschreven kan de inschrijving elke maand opzeggen; hij moet alsdan de betrokken rechthebbende en de verzekeringsinstelling waarbij deze is aangesloten daarvan verwittigen. Hij maakt daarbij gebruik van de dienst "Inschrijvingen" van een software die is erkend door de Commissie. De beslissing om een einde te maken aan de inschrijving van een rechthebbende impliceert dat op dezelfde datum een einde wordt gemaakt aan de inschrijving van de andere rechthebbenden die deel uitmaken van hetzelfde gezin.
Als de notificatie van het beëindigen van de inschrijving gebeurt tussen de eerste tot en met de vijftiende van de maand, wordt de inschrijving beëindigd op het einde van die maand.
Als de notificatie van het beëindigen van de inschrijving gebeurt na de vijftiende van de maand, wordt de inschrijving beëindigd op het einde van de daarop volgende maand."
Art. 4. Het eerste lid van artikel 19 wordt vervangen door de volgende bepaling:
"De forfaitaire bedragen worden maandelijks betaald. Voorafgaand aan de opmaak van de factuur en ten vroegste de eerste dag van elke maand consulteert de zorgverlener of de groep van zorgverleners de dienst "Rechthebbenden" van een software die door de Commissie is erkend, om voor alle ingeschrevenen de verzekerbaarheid, en eventueel het RIZIV-nummer van het medisch huis waarin de rechthebbende is ingeschreven, de datum van de inschrijving of het einde van de inschrijving te verifiëren.
De zorgverlener of de groep van zorgverleners maakt zijn facturen over aan de verzekeringsinstellingen door gebruik te maken van de dienst "Elektronische facturatie" van een software die is erkend door de minister bevoegd voor Sociale Zaken, op voorstel van de Commissie. De verzekeringsinstellingen betalen de facturen ten laatste binnen de vijftien dagen na de ontvangst ervan."
Art. 5. Ter voorbereiding van de eerste toepassing van het bepaalde in artikel 4 maakt de zorgverlener of de groep van zorgverleners aan de verzekeringsinstellingen de lijst over van de rechthebbenden die bij hem zijn ingeschreven op de datum van inwerkingtreding van onderhavige bepaling en maakt daarbij gebruik van de dienst "Inschrijvingen" van een software die door de Commissie is erkend. De minister bevoegd voor Sociale Zaken kan de modaliteiten en de termijnen voor de overmaking bepalen.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2020, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt op 1 juni 2020.
Art. 7. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 20 januari 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0