Nieuwe nomenclatuur voor telefonische triage en opvolging van patiënten met een mogelijke besmetting met Covid-19.

ASGB-BERICHT 2020.035

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 16 maart 2020 werd het licht op groen gezet voor de invoering van twee nieuwe nomenclatuurnummers.

Het ASGB/kartel had er bij het RIZIV op aangedrongen om gepaste nomenclatuur in te voeren voor telefonische triage van patiënten met vermoeden van Covid-19 infectie en er is de afgelopen dagen intensief overleg geweest.

Een toelichting en alle technische details vindt u in het bericht van het RIZIV.

Samenvatting:

 - Er zijn twee nieuwe nomenclatuurnummers, beide vergoed aan 20 euro. Er is geen remgeld.

 

    101990  Advies met het oog op triage Covid-19……. N 10

Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage  na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico’s op verspreiding in te perken.

Deze verstrekking mag slechts éénmaal per patiënt (per arts) worden aangerekend.

 

    101135   Advies met het oog op continuïteit van zorg…N 10

Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een  patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie. Dit geldt dus ook voor de patiënten die omwille van hun COVID-problematiek de arts raadplegen voor bijkomende opvolging.

Deze verstrekking mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.

 

De verstrekkingen 101990 en 101135:

- Kunnen aangerekend worden door elke arts (huisartsen, artsen-specialisten en artsen van medische huizen);

- gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook. De arts ontmoet de patiënt niet in persoon;

- omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (vb. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,….);

- mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur

- zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde verstrekker.

- Afrekening in derdebetalende

- Er is geen toeslag ’s avonds, ’s nachts, gedurende het weekend of feestdagen

- Supplementen zijn niet toegestaan

De verstrekkingen worden tijdelijk ingevoerd met ingang van 14 maart 2020 tot het einde van de pandemie.

De software leveranciers worden gecontacteerd, zodat deze verstrekkingen via eFact kunnen gefactureerd worden. Dit zal natuurlijk nog enige tijd vragen.

Het is toegestaan de verstrekkingen achteraf te factureren.

Het ASGB/kartel is tevreden dat er een snelle oplossing is gevonden om de nomenclatuur aan te passen aan de huidige richtlijnen. Wij begrijpen niet goed waarom er twee nomenclatuurnummers werden gecreëerd en men 101990 maar één keer per patiënt mag aanrekenen. We kunnen ons voorstellen dat een patiënt in de loop van de epidemie meermaals telefonisch getrieerd moet worden, maar men heeft ons geantwoord dat men in die gevallen verder het nummer 101135 voor die patiënt moet gebruiken.

Het nummer 101135 kan ook gebruikt worden als de arts zelf in quarantaine is.

 

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0