Nieuwe nomenclatuur voor telefonische triage en opvolging van patiënten met een mogelijke besmetting met Covid-19.

ASGB-BERICHT 2020.035

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 16 maart 2020 werd het licht op groen gezet voor de invoering van twee nieuwe nomenclatuurnummers.

Het ASGB/kartel had er bij het RIZIV op aangedrongen om gepaste nomenclatuur in te voeren voor telefonische triage van patiënten met vermoeden van Covid-19 infectie en er is de afgelopen dagen intensief overleg geweest.

Een toelichting en alle technische details vindt u in het bericht van het RIZIV.

Samenvatting:

 - Er zijn twee nieuwe nomenclatuurnummers, beide vergoed aan 20 euro. Er is geen remgeld.

 

    101990  Advies met het oog op triage Covid-19……. N 10

Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage  na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico’s op verspreiding in te perken.

Deze verstrekking mag slechts éénmaal per patiënt (per arts) worden aangerekend.

 

    101135   Advies met het oog op continuïteit van zorg…N 10

Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een  patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie. Dit geldt dus ook voor de patiënten die omwille van hun COVID-problematiek de arts raadplegen voor bijkomende opvolging.

Deze verstrekking mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.

 

De verstrekkingen 101990 en 101135:

- Kunnen aangerekend worden door elke arts (huisartsen, artsen-specialisten en artsen van medische huizen);

- gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook. De arts ontmoet de patiënt niet in persoon;

- omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (vb. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,….);

- mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur

- zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde verstrekker.

- Afrekening in derdebetalende

- Er is geen toeslag ’s avonds, ’s nachts, gedurende het weekend of feestdagen

- Supplementen zijn niet toegestaan

De verstrekkingen worden tijdelijk ingevoerd met ingang van 14 maart 2020 tot het einde van de pandemie.

De software leveranciers worden gecontacteerd, zodat deze verstrekkingen via eFact kunnen gefactureerd worden. Dit zal natuurlijk nog enige tijd vragen.

Het is toegestaan de verstrekkingen achteraf te factureren.

Het ASGB/kartel is tevreden dat er een snelle oplossing is gevonden om de nomenclatuur aan te passen aan de huidige richtlijnen. Wij begrijpen niet goed waarom er twee nomenclatuurnummers werden gecreëerd en men 101990 maar één keer per patiënt mag aanrekenen. We kunnen ons voorstellen dat een patiënt in de loop van de epidemie meermaals telefonisch getrieerd moet worden, maar men heeft ons geantwoord dat men in die gevallen verder het nummer 101135 voor die patiënt moet gebruiken.

Het nummer 101135 kan ook gebruikt worden als de arts zelf in quarantaine is.

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1