Interpretatieregel kinderneurologie

ASGB-BERICHT 2020.027
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 17 december 2019 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 3 februari 2020 de volgende beslissing genomen:
Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 2 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:
De interpretatieregel 19 wordt opgeheven.
Deze opheffing heeft uitwerking op 1 december 2018.
De Leidend ambtenaar,
M. DAUBIE
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN


Interpretatieregel 19

VRAAG Wordt een raadpleging in de kinderneurologie voor een rechthebbende van 15 jaar of ouder op dezelfde manier getarifeerd door alle artsen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie ongeacht hun basisopleiding?

ANTWOORD Ja. Of hij nu geneesheer-specialist in de pediatrie of in de neurologie is, de geneesheer die houder is van de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, gebruikt de verstrekking 102174 of 102675 (raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie).

Staatsblad datum : 12/04/2017

Inwerkingtreding datum : 01/01/2017 Artikels : 2 ; Nomenclatuurnummer : 102174 ; 102675 ;

Bijlage
ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0