Datum toelatingsexamen arts en tandarts

ASGB-BERICHT 2020.021
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 31/1/2020 verscheen de datum voor het toelatingsexamen arts en tandarts.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

14 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2020

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN, EN VLAAMSE RAND VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.187, gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts, artikel 20;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,
Besluit :
Artikel 1. § 1. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020.
§ 2. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op woensdag 8 juli 2020.
Art. 2. De toelatingsexamens arts en tandarts 2020 zullen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Brussel, 14 november 2019.
Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand viceminister-president van de Vlaamse Regering,
B. WEYTS

ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.049

 

Zaterdagmorgen 21 maart 2020 vond voor de eerste maal in de geschiedenis een vergadering op afstand plaats via teleconferentie tussen het RIZIV en vertegenwoordigers van de drie artsensyndicaten.

De bedoeling was om snel een aantal concrete beslissingen te nemen en voorstellen te doen, die te maken hebben met allerlei praktische regelingen, die nodig zijn bij de aanpak van de coronacrisis.

 

Over de triagecentra publiceerde het RIZIV inmiddels een bericht op de eigen website.

0
ASGB-BERICHT

2020.058

Vanaf 1 april 2020 staat de medicatie voor astma en COPD (SABA, SAMA, LABA, LAMA, ICS, alle vaste combinaties, leukotrieenantagonisten en theophylline) in Hoofdstuk I. Dat wil dus zeggen dat er geen machtiging van de adviserend arts meer nodig is en dat er geen controle a posteriori meer kan gebeuren.

Alleen de monoclonale antilichamen voor de behandeling van astma blijven in Hoofdstuk IV, maar de vergoedingsvoorwaarden en de benodigde bijlagen werden aangepast.

0