Riziv-premie gepensioneerden

ASGB-BERICHT 2020.016
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bij deze herinneren we er u aan dat de aanvraag voor de Riziv-premie voor gepensioneerden (voor de jaren 2016, 2017, 2018) uiterlijk op 29/2/2020 moet ingediend zijn.

De modaliteiten en het aanvraagformulier vindt u terug op de Riziv-website en worden nogmaals bijgevoegd.

Hoewel de Riziv-website vermeldt dat de activiteit ‘gedurende het hele jaar effectief moet zijn uitgeoefend’ is er in het KB van 24/9/2019 een uitzondering voorzien: met dien verstande dat de voorwaarde van daadwerkelijke uitoefening van de beroepsactiviteit gedurende het gehele kalenderjaar vervalt voor het dienstjaar waarin de zorgverlener zijn professionele activiteit definitief stopt, onverminderd enige voorwaarden opgelegd inzake drempelactiviteit

Voor het jaar 2020 wordt een nieuwe procedure voorzien die nog wordt uitgewerkt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Wat is het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kun u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.
 2. U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.
 3. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald (art. 1 van het KB van 6/3/2007 voor het sociaal voordeel, art. 2 van het KB van 24/9/2019 voor het conventievoordeel na pensioenopname).
 4. U moet een minimale activiteitsdrempel bereiken. We gaan dit na aan de hand van uw activiteitsprofielgegevens voor het jaar x-2 (=referentiejaar, x is het toepassingsjaar).

  Uitzondering:
  U hoeft geen minimale activiteitsdrempelminimumbedrag te hebben aangerekend als u op 1 januari van het referentiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts of arts-specialist of als u in de loop van het referentiejaar een stage of uw basisopleiding als arts volgde.
  Let op:
  Bij het aftoetsen van die voorwaarde neutraliseren we de effecten van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsrust of vaderschapsverlof.

 5. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.
 6.  aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde arts op.
ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0