Nomenclatuur voor dunnelaagcytoogie

ASGB-BERICHT 2020.011
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de voorstellen van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergaderingen van 6 december 2016 en 21 februari 2017;
Gelet op de adviezen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 6 december 2016 en 21 februari 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 17 maart 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 28 juni 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 3 juli 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 oktober 2019;
Gelet op advies 66.655/2 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, onder de bepaling b),
a) wordt de verstrekking 588350-588361 opgeheven;
b) wordt de volgende verstrekking voor de verstrekking 588394-588405 ingevoegd :
"589853-589864
Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal afnamen.....................B 650";
c) worden in de omschrijving van de verstrekking 588416-588420 de woorden "in de verstrekkingen 588350-588361 en 588394-588405" vervangen door de woorden "in de verstrekkingen 589853-589864 en 588394-588405";
d) wordt de omschrijving van de verstrekking 588873-588884 als volgt vervangen :
"Honorarium voor het bijkomende cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, in tweede lezing naar aanleiding van de verstrekking 589853-589864, op dezelfde cervico-vaginale afnamen, gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal afnamen";
e) worden in de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 588873-588884, eerste, vierde en vijfde lid, de rangnummers "588350-588361" telkens vervangen door de rangnummers "589853-589864";
f) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 588895-588906 als volgt vervangen :
"Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, in het raam van diagnostische of therapeutische opvolging, ongeacht het aantal afnamen.......................B 650";
g) worden in het eerste lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 588895-588906 de rangnummers "588350-588361" vervangen door de rangnummers "589853-589864";
h) worden in de omschrijving van de verstrekking 588932-588943 de rangnummers "588350-588361" vervangen door de rangnummers "589853-589864";
i) worden in het tweede lid van de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 588932-588943 de rangnummers "588350-588361" vervangen door de rangnummers "589853-589864";
2° in § 11 worden de rangnummers "588350-588361" vervangen door de rangnummers "589853-589864".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1, 1°, a) dat inwerking treedt op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 december 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0