Waarom het GMD vanaf 1/1/2020 maar wordt vergoed aan 31,61 euro

ASGB-BERICHT 2020.003

 

Sommigen vragen zich verbaasd af waarom de GMD-vergoeding vanaf 1/1/2020 is verminderd naar 31,61 euro, terwijl sinds 1/4/2019 31,80 euro werd uitbetaald.

Dit is wel degelijk correct. Het GMD wordt, zoals alle intellectuele acten, volledig geïndexeerd met 1,95 %. Maar het referentiebedrag is de vergoeding van 1/1/2019, en dat was 31 euro.

Vanaf 1 april 2019 werd de GMD-vergoeding tijdelijk verhoogd met 2,57% tot 31,80 euro. Dat was een z.g. ‘one-shot’ operatie, om een budget van ongeveer 2,5 miljoen euro niet verloren te doen gaan. Dat bedrag stond gereserveerd voor een experiment om het GMD automatisch te verlengen voor sommige patiënten.

Dus:

  • - in 2019 werd het gereserveerde bedrag van 2,5 miljoen éénmalig gebruikt voor een tijdelijke verhoging van de GMD-vergoeding van 1/4/2019 t/m 31/12/2019.
  • - Vanaf 2020 is het toegevoegd aan het bedrag dat nodig is voor het grote project om het GMD automatisch te verlengen voor alle patiënten, voor wie er geen patiëntencontact was. Die vergoeding wordt voor het eerst uitbetaald in 2021, voor de patiënten voor wie er geen patiëntencontact was in 2020.

 

Het bedrag dat daarvoor nodig is bedraagt ongeveer 22,5 miljoen euro.

Globaal gezien betekent dat dus een enorme toename van het budget, dat aan het GMD wordt uitgegeven. Het ASGB/kartel was, als enige, al van bij het ontstaan van het GMD voorstander van de automatische verlenging.

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
ASGB-BERICHT

2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0