Implantaten ORL, corrigendum

ASGB-BERICHT 2019.154
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/12/2019 verscheen een MB met een corrigendum i.v.m. implantaten ORL.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rino-laryngologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum

In het Belgisch staatsblad nr. 252 van 13 november 2019, bladzijde 104941, moet de volgende correctie worden aangebracht in het hoofdstuk « C.1.1.1. Cochleair implantaat bij ernstig bilateraal gehoorverlies »:
In het artikel 1, dient het nummer van de nominatieve lijst behorende bij de verstrekking 170811-170822, vermeld in de tabel, als volgt te worden gelezen :
« 31106 » in plaats van « 31202 ».

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1