Implantaten abdominale heelkunde/spijsverteringsstelsel

ASGB-BERICHT 2019.150
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van  12/12/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten abdominale heelkunde/pathologie spijsverteringsstelsel.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

2 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken, en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 8 augustus 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 21 augustus 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 30 augustus 2019;
Gelet op het advies 66.624/2 van de Raad van State, gegeven op 4 november 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht in het opschrift "E.12 Allerlei":
1° de omschrijving van de verstrekking 158211-158222 wordt vervangen als volgt:
"Lus voor het endoscopisch verwijderen van poliepen of nodulaire letsels in de gastro-intestinale tractus, gebruikt tijdens één van de verstrekkingen 473955-473966 of 473211-473222 van de nomenclatuur";
2° de omschrijving van de verstrekking 158233-158244 wordt vervangen als volgt:
"Tang voor het endoscopisch nemen van een biopsie in de gastro-intestinale tractus gebruikt tijdens één van de verstrekkingen 472356 - 472360, 472452 - 472463, 473056 - 473060, 473093 - 473104, 473174 - 473185, 473211 - 473222 of 473432 - 473443 van de nomenclatuur";
3° de omschrijving van de verstrekking 158255-158266 wordt vervangen als volgt:
"Naald voor het injecteren van scleroserende agentia gebruikt tijdens één van de verstrekkingen 473211 - 473222, 473270 - 473281, 473675 - 473686 of 473771 - 473782 van de nomenclatuur".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 2 december 2019.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
ASGB-BERICHT

2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0