Implantaten Gynaecologie - BS 9-12-2019

ASGB-BERICHT 2019.148
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

2 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1° en 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 13 juni 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 26 juni 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 17 juli 2019;
Gelet op het advies 66.596/2 van de Raad van State, gegeven op 14 oktober 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het opschrift "H.4 Netjes voor herstel van prolaps" wordt met de volgende verstrekking en haar vergoedingsmodaliteiten aangevuld:
"180751-180762 Geheel van netjes voor herstel van prolaps, voor plaatsing langs vaginale weg, plaatsing- en verankeringssysteem inbegrepen, indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor de verstrekking 182070-182081

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst: /

Vergoedingsbasis
€ 1,00

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk aandeel (%)
0,00%

Plafond-/ maximum prijs
/

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk aandeel (€)
0,00€

 

 

Vergoedings-
bedrag
€ 1,00

Vergoedingsvoorwaarde:H- § 04";

2° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde H- § 04 aangebracht:
a) "Gelinkte prestaties" wordt vervangen als volgt:
"Gelinkte prestaties
182070-182081
180751-180762"
b) "4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik" wordt vervangen als volgt:
"4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik
De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekkingen 182070-182081 en 180751-180762 mag slechts toegekend worden nadat het registratieformulier H-Form-I-01 geldig is ingevuld via de on-line-toepassing.
Voor verstrekking 182070-182081 dienen de documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden vermeld onder punt 2, de conclusie van het multidisciplinair team, het registratieformulier H-Form-I-01 (dat de baseline karakteristieken herneemt), het formulier H-Form-I-02 (dat de follow-up-gegevens herneemt), eventueel het formulier H-Form-I-03 (dat gegevens over complicaties herneemt indien er complicaties optreden buiten de operatie of een gepland follow-up bezoek) en de geïnformeerde toestemming van de rechthebbende, steeds in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig te zijn.
Voor verstrekking 180751-180762 dienen de conclusie van het multidisciplinair team, evenals het registratieformulier H-Form-I-01 (dat de baseline karakteristieken herneemt), het formulier H-Form-I-02 (dat de follow-up-gegevens herneemt), eventueel het formulier H-Form-I-03 (dat gegevens over complicaties herneemt indien er complicaties optreden buiten de operatie of een gepland follow-up bezoek) en de geïnformeerde toestemming van de rechthebbende, steeds in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig te zijn.";
c) "5.2. Andere regels" wordt vervangen als volgt :
"5.2 Andere regels
De verstrekkingen 182070-182081 en 180751-180762 kunnen slechts één keer per ingreep aangerekend worden.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Gegeven te Brussel, 2 december 2019.
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
ASGB-BERICHT

2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0