Vergoeding Stagemeesters

ASGB-BERICHT 2019.147
Icoon thema financiering

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen het KB i.v.m. de vergoeding voor de stagemeesters.

De aanvraag voor 2018 moet gebeuren via MyRiziv.be en dit binnen de 90 dagen na 24 november.

Onze herhaalde vraag om deze vergoeding ook te voorzien voor apothekers-biologen blijft tot op heden zonder gevolg.

 

Met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

24 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 55, § 1, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten;
Gelet op het advies van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, gedaan op 22 oktober 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 28 november 2018;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 3 december 2018;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 februari 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 juni 2019;
Gelet op advies 66.544/2 van de Raad van State, gegeven op 30 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten wordt het lid aangevuld met de woorden "evenals over een diploma dat machtigt om de geneeskunde uit te oefenen zoals voorzien in art. 3 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat".
Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "volledige" vervangen door het woord "begonnen".
Artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin: "Voor het referentiejaar 2018 bedraagt de tegemoetkoming 2407,21 EUR per kalendermaand".
Art. 3. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid: "In uitzondering op het eerste lid, wordt de vervaltermijn waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor referentiejaar 2018 vastgelegd op 90 dagen na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 24 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten."
Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "of de door hem gemandateerde persoon" ingevoegd tussen de woorden "van het RIZIV" en de woorden "voor welk bedrag".
In de Nederlandse tekst wordt het woord "hij" ingevoegd tussen de woorden "deelt" en "deze beslissing".
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.
Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 24 november 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

Hebt u recht op de vergoeding voor stagemeesters?

U hebt recht op die vergoeding indien u deze 3 voorwaarden vervult:

·         U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3.

Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:

o    huisarts

o    arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde

o    arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde

o    arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens

o    arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

·         De stagedienst waaraan u verbonden bent, werd erkend door de FOD Volksgezondheid en bevindt zich in een niet-universitaire setting:

o    een ander ziekenhuis dan een universitair ziekenhuis of een ziekenhuis zonder universitaire bedden

o    een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis.

·         U begeleidt een of meerdere stagedoende artsen die over een goedgekeurd stageplan beschikken.

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing, dan kunt u die betwisten binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing. Richt uw betwisting online tot de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging.

Opgelet:
Als u als stagemeester werkzaam bent in een erkende stagedienst in het buitenland, meer specifiek in het “Centre hospitalier de Luxembourg”, is het niet mogelijk uw aanvraag online in dienen. In dit geval kunt u via het mailadres onderaan deze pagina een vergoeding aanvragen. Vermeld in uw mail uw naam, uw nationaal nummer, het jaar waarvoor uw de premie aanvraagt, het rekeningnummer en de naam op wiens naam dit rekeningnummer staat.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1