Implantaten vaatheelkunde (MB 14/10/2019)

ASGB-BERICHT 2019.137
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 13/11/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten vaatheelkunde.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
14 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 2 mei 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 24 mei 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 6 juni 2019;
Gelet op het advies 66.513/2 van de Raad van State, gegeven op 16 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 september 2019, worden in het hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" de volgende wijzigingen aangebracht:
1° volgende opschrift, verstrekkingen en vergoedingsmodaliteiten worden toegevoegd:
"G.15 Extractie van een intravasculair of intracardiaal vrijzittend vreemd lichaam
174333-174344 Eén of meerdere extractiekatheter(s) met een distal buitendiameter groter dan of gelijk aan 4 French gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589816-589820 van de nomenclatuur

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
174355-174366 Eén of meerdere extractiekatheter(s) met een distale buitendiameter kleiner dan 4 French gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589816-589820 van de nomenclatuur

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
2° De vergoedingsvoorwaarde G- § 11 wordt ingevoegd, luidend als volgt:
"G- § 11
Gelinkte verstrekkingen
174333-174344
174355-174366
Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekkingen betreffende het materiaal voor de percutane extractie van een intravasculair of intracardiaal vrijzittend vreemd lichaam, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting
Niet van toepassing
2. Criteria betreffende de rechthebbende
Niet van toepassing
3. Criteria betreffende het hulpmiddel
Niet van toepassing
4. Aanvraagprocedure en formulieren
Geen administratieve verplichting
5. Regels voor attestering
5.1 Cumul- en non-cumulregels
De verstrekking 174333-174344 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 174355-174366
5.2 Andere regels
Niet van toepassing
5.3 Derogatie van de attesteringsregels
Niet van toepassing
6. Resultaten en statistieken
Niet van toepassing
7. Allerlei
Niet van toepassing".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019.
Brussel, 14 oktober 2019.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

0
ASGB-BERICHT

2020.007

 

Het KCE-rapport over de materniteiten werd enkele weken geleden al aan de stakeholders voorgesteld en werd toen positief onthaald.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd,  trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen.

0