Erkenningsvoorwaarden voor de MUG

ASGB-BERICHT 2019.132
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 7/11/2019 verscheen een besluit i.v.m. erkenningsvoorwaarden voor de MUG.

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD
17 OKTOBER 2019. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend
Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 66;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie 'mobiele urgentiegroep, artikel 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 28 augustus 2018;
Gelet op advies van de afdeling Ziekenhuizen van de Commissie voor gezondheidszorg van de Adviesraad voor gezondheids-en welzijnszorg, uitgebracht op 7 december 2018;
Gelet op het verslag van de algemene vergadering van het Rekenhof, uitgebracht op 29 maart 2019;
Gelet op het advies n° 66.249/3 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend wordt de zin "Het voertuig moet conform zijn aan de door de Minister vastgestelde eigenschappen" vervangen door de zin "Het voertuig moet conform zijn aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening".
Art. 2. De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid worden belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 17 oktober 2019.
Namens het Verenigd College:
Het lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,
E. VAN DEN BRANDT

ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
ASGB-BERICHT 2019.148

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0