Nomenclatuur klinische biologie, botmerkers

ASGB-BERICHT 2019.124
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 15/10/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie, botmerkers.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 26 februari 2019;
Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 18 maart 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 24 april 2019;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 29 april 2019;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juni 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 juli 2019;
Gelet op advies 66.488/2/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 18, § 2, B., e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2019, wordt in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed, de volgende verstrekking ingevoegd vóór de verstrekking 433252-433263:
« 433392-433403
Doseren van botafbraak...... . . . . . ....................B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) ».
Art. 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende verstrekking ingevoegd vóór de verstrekking 541973-541984:
« 542953-542964
Doseren van botafbraak........... . . . . . ...............B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71) »;
2° in de rubriek Cumulregels wordt cumulregel 78 als volgt vervangen:
« 78
De verstrekkingen 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen onderling niet worden gecumuleerd. »;
3° in de rubriek Diagnoseregels wordt de diagnoseregel 71 als volgt vervangen:
« 71
De verstrekkingen 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen enkel worden aangerekend in geval van klinische tekenen van botpathologie. ».
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 29 september 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0