Voorstel 'Begroting Gezondheidszorg 2020' van het Verzekeringscomité

ASGB-BERICHT 2019.115
Icoon vergadering/medicomut

 

Vandaag, 7 oktober 2019, werd tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van het RIZIV het voorstel voor de begroting voor de gezondheidszorg 2020 bijna unaniem goedgekeurd. Ook onze vertegenwoordigers stemden voor.

Naar aanleiding daarvan stelden de drie artsensyndicaten samen bijgaande persmededeling op.

PERSMEDEDELING

De drie representatieve artsensyndicaten – BVAS, Kartel ASGB/GBO/MoDes en AADM – verheugen zich over de quasi éénparigheid, waarmee al de zorgverstrekkers het voorstel van begroting op 7 oktober 2019 in het Verzekeringscomité van het RIZIV hebben goedgekeurd.

Ze zijn tevreden, omdat het document  zeer positieve voorstellen bevat en blijk geeft van een innoverende benadering van het budget voor gezondheidszorg.

Voorstellen die de drie artsensyndicaten kunnen onderschrijven zijn:

  • -  De ontwikkeling van een globale visie  op lange termijn, van de gezondheidszorg. In dit perspectief is het noodzakelijk dat de gezondheidszorgpolitiek  zich kan inschrijven in een stabiel budgettair meerjarenplan;
  • -  Het huidig budgettair kader komt niet overeen met de noden die zich stellen. De wettelijk vastgelegde groeinorm moet verhoogd worden. Het is prioritair om op een significante wijze te investeren in de ziekteverzekering in de loop van de volgende legislatuur;
  • - Het verzekeringscomité moet het initiatief kunnen nemen inzake de verdeling van het budget van de ziekteverzekering;
  • -  Men moet verder gaan met het aanpassen van ons gezondheidszorgsysteem aan de noden van de verouderende bevolking en de chronisch zieken. We moeten evolueren naar een geneeskunde die de noden van de patiënt op globale wijze identificeert en de behandeling ervan plant op een multidisciplinaire en gecoördineerde manier;
  • -  Er moet vastgesteld worden dat, met uitzondering van de sector van de farmaceutische specialiteiten, de meeste actoren in de gezondheidszorg minder uitgegeven hebben dan voorzien in hun begrotingsdoelstelling. Eventuele nieuwe initiatieven  in deze sectoren, die zich situeren binnen de globale begrotingsdoelstelling, zijn niet mogelijk omdat de onderschrijding in sommige sectoren wordt te niet gedaan door de overschrijding in de sector van de farmaceutische specialiteiten.

 

De drie artsensyndicaten hebben bijgevolg het budget goedgekeurd, wetende dat:

  1. -  Er  een methodologie ontwikkeld moet worden die een transversale reflectie mogelijk maakt en de drie syndicaten zullen hieraan actief deelnemen.
  2. -  De huidige actuele en voorlopige verdeling van de mogelijke marge voor nieuwe initiatieven ,  zeker niet gunstig is voor de artsen, die hun budgettaire verbintenissen in 2019 hebben nageleefd, en van wie de uitgaven een geringe stijging hebben vertoond in vergelijking met de andere sectoren.
  3. -  Er rekening is gehouden met de verplichting om de beschikbare marge te verdelen,  opdat dit budgetvoorstel zou beantwoorden aan de reglementaire vereisten. Deze verdeling moet  aangepast worden in de volgende weken op basis van nieuw overleg en nieuwe adviezen.

 

AADM                                BVAS/ABSYM                   KARTEL/CARTEL

Dr. Roel VAN GIEL            Dr. Philippe DEVOS          Dr. Reinier HUETING 

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0