Rekeningstelsel en jaarrekening van de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.095
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 85;
Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel III.84, zevende lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen;
Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 8 november 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2019;
Gelet op advies 66.365/3 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, worden de woorden "bedoeld in artikel 4, 5e lid, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel III.84, zevende lid, van het Wetboek van economisch recht";
2° in het tweede lid, worden de woorden "dat bij het koninklijk besluit van 12 september 1983 gevoegd is" vervangen door de woorden "dat bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht gevoegd is".
Art. 2. In bijlage 1 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de Klasse 6, `Lasten', worden de onderverdelingen van de rekening "63025. Inrichting van de gebouwen", ingevoegd door het koninklijk besluit van 1 juli 2012, vervangen als volgt:

"630251. Travaux de reconditionnement

630251/

/0

"630251. Herconditioneringswerken

630251/

/0

630252. Biens de développement durable

630252/

/0

630252. Duurzame ontwikkelingsgoederen

630252/

/0

630253. Autres agencements d'immeubles

630253/

/0";

630253. Andere inrichting van de gebouwen

630253/

/0";

2° in de Klasse 6, `Lasten', worden de onderverdelingen van de rekening "63050. Gebouwen", ingevoegd door het koninklijk besluit van 1 juli 2012, vervangen als volgt:

"630500. Constructions, terrains bâtis, autres droits réels sur des immeubles

630500/

/0

"630500. Gebouwen, bebouwde terreinen, overige zakelijke rechten op onroerende goederen

630500/

/0

630501. Travaux de reconditionnement

630501/

/0

630501. Herconditioneringswerken

630501/

/0

630502. Biens de développement durable

630502/

/0

630502. Duurzame ontwikkelingsgoederen

630502/

/0

630503. Autres agencements d'immeubles

630503/

/0

630503. Andere inrichting van de gebouwen

630503/

/0

630504. Grosses réparations et gros entretiens

630504/

/0";

630504. Grote herstellingswerken en groot onderhoud

630504/

/0";

3° in de Klasse 6, `Lasten', in de rekening "69. Resultaatverwerking", laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2012, worden de onderverdelingen "691. Toevoeging aan de wettelijke reserve
692. Toevoeging aan de andere reserves" vervangen als volgt:
"691. Toevoeging aan het kapitaal exclusief reserves
692. Toevoeging aan de overige reserves
6920. Toevoeging aan de wettelijke reserve
6921. Toevoeging aan de overige reserves";
4° in de Klasse 7, `Opbrengsten', laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2012, worden de onderverdelingen "706. Financiering van de deelstaat - Opnemingsprijs
707. Globaal prospectief bedrag
7070. Globaal prospectief bedrag
7071. Supplementen bij het globaal prospectief bedrag", ingevoegd tussen de onderverdeling "705. Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten" en de onderverdeling "708. Medische, paramedische en verpleegkundige honoraria";
5° in de Klasse 7, `Opbrengsten', laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2012, worden de onderverdelingen "709. Honoraria dokters, tandartsen, verplegend personeel en paramedici
7090. Dokters
7091. Tandartsen
7092. Verplegend personeel
7093. Paramedici", vervangen als volgt:
"709. Honoraria artsen, tandartsen, verzorgend personeel en paramedici
7090. Artsen
70900. Honoraria van de artsen
70901. Honorariasupplementen van de artsen
7091. Tandartsen
70910. Honoraria van de tandartsen
70911. Honorariasupplementen van de tandartsen
7092. Verzorgend personeel
70920. Honoraria van het verzorgend personeel
70921. Honorariasupplementen van het verzorgend personeel
7093. Paramedici
70930. Honoraria van de paramedici
70931. Honorariasupplementen van de paramedici";
6° in de Klasse 7, `Opbrengsten', laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2012, worden de volgende rekening en onderverdelingen "73. Lidgeld, schenkingen, legaten
730. Lidgeld (storting) geassocieerde leden
731. Lidgeld (storting) toetredende leden
732. Schenkingen zonder terugnemingsrecht (+/-)
733. Schenkingen met terugnemingsrecht (+/-)
734. Legaten zonder terugnemingsrecht (+/-)
735. Legaten met terugnemingsrecht (+/-)", ingevoegd tussen de rekening "72. Geactiveerde interne productie" en de rekening "74. Andere bedrijfsopbrengsten";
7° in de Klasse 7, `Opbrengsten', wordt de ondervedeling 741, opgeheven bij het koninklijk besluit van 26 november 2006, hersteld als volgt:
"741. Forfaitaire financiering van de infrastructuur door de deelstaat".
Art. 3. In bijlage 2 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in `3. Definitieve kostenplaatsen', worden de kostenplaatsen 330 tot en met 333 opgeheven;
2° in `3. Definitieve kostenplaatsen', worden de woorden "334 tot 339: zonder bestemming" vervangen als volgt:
"334. Geriatrisch dagziekenhuis
335 tot 339: zonder bestemming";
3° in `3. Definitieve kostenplaatsen', worden de woorden "450. Pilootprojecten die betrekking hebben op thematieken met betrekking tot geestelijke gezondheid" vervangen door de woorden "450. Proefprojecten die betrekking hebben op thema's betreffende de geestelijke gezondheid (andere dan Art. 107 en FORK)";
4° in `3. Definitieve kostenplaatsen', worden de woorden "451. Pilootprojecten Zorgnetwerken en zorgcircuits in geestelijke gezondheid (art. 107)" vervangen door de woorden "451. Proefprojecten Zorgnetwerken en zorgcircuits in de geestelijke gezondheidszorg (Art. 107 - volwassenen)";
5° in `3. Definitieve kostenplaatsen', worden de woorden "452 tot 459: zonder bestemming" vervangen als volgt:
"452. Proefprojecten Zorgnetwerken en zorgcircuits in de geestelijke gezondheidszorg (artikel 107 - kinderen en adolescenten)
453. Zonder bestemming
454. FORK-projecten.
455 tot 459. Zonder bestemming";
6° in `3. Definitieve kostenplaatsen', worden de woorden "553. Pilootprojecten verbonden aan het geriatrisch dagziekenhuis" vervangen door de woorden "553. Zonder bestemming";
7° in `3. Definitieve kostenplaatsen', worden de woorden "650. Weefselbanken (wachtrekening)
651. Femurkoppen, bot of locomotorisch stelsel
652. Huid
653. Keratinocyten
654. Beta-pancreatische cellen
655. Tympano-ossiculaire enten
656. Hoornvliezen
657. Bloedvaten en/of hartkleppen en andere kleppen
658. Amnion-membranen
659. Tanden en bovenkaakbeenderen
660. Bloed van de navelstreng
661. Bloedvormende stamcellen
662. Chondrocyten
663. Myoblasten
664. Levercellen
665 tot 679. Reserve welke nog toe te kennen blijft
680 tot 689. Andere weefselbanken" vervangen door de woorden "650. Banken met menselijk lichaamsmateriaal".
De kostenplaats 650 kan enkel gebruikt worden voor de kosten voor dewelke een directe boeking onmogelijk is. Op het einde van het dienstjaar, moet deze rekening gesaldeerd en de kosten omgeslagen worden naar de betreffende kostenplaatsen door middel van de meest representatieve verdeelsleutels.
Art. 4. In bijlage 3 van hetzelfde besluit, wordt de Klasse 7. - Produkten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 maart 2007, aangevuld met een lid, luidende:
"Wat betreft het onderscheid tussen honoraria en honorariasupplementen, dient men onder honorariasupplementen deze gefactureerd in dag-, klassieke en ambulante hospitalisatie te verstaan, bovenop de honoraria van verstrekkingen die als basis dienen voor de berekening van de tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De door de ziekteverzekering niet terugbetaalbare honoraria moeten toegewezen worden aan de post honoraria. Uitgesloten zijn de winstmarges op farmaceutische producten en diverse producten.".
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 met uitzondering van artikel 2, 1° en 2° dat in werking treedt op 1 januari 2020.
Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 29 juli 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamanwerking,
A. DE CROO


29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 85;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen;
Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 12 mei 2011;
Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 8 november 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2019;
Gelet op advies 66.366/3 van de Raad van State, gegeven op 12 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, worden de woorden "HOOFDSTUK 1. - Aanpassingen voor de ziekenhuizen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "HOOFDSTUK 1. - Aanpassingen voor de ziekenhuizen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Boek II van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "Boek 3 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
Art. 3. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"Art. 6. Het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht is niet van toepassing op de ziekenhuizen.".
Art. 4. In de bijlage, Afdeling 2. "Resultatenrekening", van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in `I. Bedrijfsopbrengsten, A. Omzet' worden de woorden "7. Honoraria 708/709" vervangen als volgt:
"7. Financiering van de deelstaat - Opnemingsprijs 706
8. Globaal prospectief bedrag 707
9. Honoraria 708/709";
2° in `I. Bedrijfsopbrengsten' worden de woorden
"C. Andere bedrijfsopbrengsten 74
1. Bedrijfssubsidies 740
2. Overige742/9"
vervangen als volgt:
"C. Lidgeld, Schenkingen, Legaten 73
D. Andere bedrijfsopbrengsten 74
1. Bedrijfssubsidies 740
2. Forfaitaire financiering van de infrastructuur door de deelstaat 741
3. Overige 742/9";
3° in `IX. Winst van het boekjaar/ Verlies van het boekjaar', worden de woorden "Bestemmingen en voorheffingen" vervangen door het woord "Resultaatverwerking";
4° in `IX. Winst van het boekjaar/ Verlies van het boekjaar', worden de woorden "C. Toevoeging aan de reserves 691/2" vervangen als volgt:
"C. Toevoegingen aan het eigen vermogen exclusief reserves en aan de reserves 691/2
1. Aan het kapitaal exclusief reserves 691
2. Aan de wettelijke reserve 6920
3. Aan de overige reserves 6921";
5° `IX. Winst van het boekjaar/ Verlies van het boekjaar' wordt aangevuld als volgt:
"F. Uit te keren winst 694/6
1. Vergoeding van het kapitaal 694
2. Bestuurders of zaakvoerders 695
3. Andere rechthebbenden 696".
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.
Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 29 juli 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamanwerking,
A. DE CROO

 

 

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0