Schrapping interpretatieregel i.v.m. implantaten.

ASGB-BERICHT 2019.080
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

 

In het BS van 14/6/2019 verscheen de schrapping van een interpretatieregel i.v.m. implantaten.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 28 september 2017, en in uitvoering van artikel 22,4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 29 april 2019 de hiernagaande interpretatieregel geschrapt:
Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
INTERPRETATIEREGEL 21
VRAAG
De inclusiecriteria van de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 en 172896-172900 voorzien een leeftijdsbeperking tot 65 jaar voor de indicatie bridge-todecision.
Is deze leeftijdsbeperking ook geldig voor de ambulante verstrekkingen 172911 en 172933?
ANTWOORD
Nee, een rechthebbende waarbij één van de ingeschreven hulpmiddelen op de nominatieve lijsten voor de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 of 172896-172900 geplaatst werd, heeft recht op de maandelijkse vergoedingen voorzien onder verstrekkingen 172911 en 172933 zolang de rechthebbende geïmplanteerd blijft met dit hulpmiddel.
De schrapping van interpretatieregel 21 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.
De Leidend ambtenaar,
Alain GHILAIN
Directeur-generaal a.i.
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

 

172793: Materiaal voor univentriculaire ondersteuning gebruikt voor primo-implantatie in geval van "bridge-to-transplant" of "bridge-to-decision"van het paracorporele type

172911: Alle toebehoren nodig om het materiaal voor ventrikelondersteuning in geval van “bridge-to transplant” of “bridge-to-decision" correct te laten werken voor een ambulante rechthebbende gedurende het eerste jaar van de ondersteuning

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsenziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

ASGB-BERICHT 2019.095
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.094
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/7/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografische cardiale stresstest die voorbehouden wordt aan cardiologen en pediaters.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID