Schrapping interpretatieregel i.v.m. implantaten.

ASGB-BERICHT 2019.080
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

 

In het BS van 14/6/2019 verscheen de schrapping van een interpretatieregel i.v.m. implantaten.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 28 september 2017, en in uitvoering van artikel 22,4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 29 april 2019 de hiernagaande interpretatieregel geschrapt:
Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
INTERPRETATIEREGEL 21
VRAAG
De inclusiecriteria van de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 en 172896-172900 voorzien een leeftijdsbeperking tot 65 jaar voor de indicatie bridge-todecision.
Is deze leeftijdsbeperking ook geldig voor de ambulante verstrekkingen 172911 en 172933?
ANTWOORD
Nee, een rechthebbende waarbij één van de ingeschreven hulpmiddelen op de nominatieve lijsten voor de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 of 172896-172900 geplaatst werd, heeft recht op de maandelijkse vergoedingen voorzien onder verstrekkingen 172911 en 172933 zolang de rechthebbende geïmplanteerd blijft met dit hulpmiddel.
De schrapping van interpretatieregel 21 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.
De Leidend ambtenaar,
Alain GHILAIN
Directeur-generaal a.i.
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

 

172793: Materiaal voor univentriculaire ondersteuning gebruikt voor primo-implantatie in geval van "bridge-to-transplant" of "bridge-to-decision"van het paracorporele type

172911: Alle toebehoren nodig om het materiaal voor ventrikelondersteuning in geval van “bridge-to transplant” of “bridge-to-decision" correct te laten werken voor een ambulante rechthebbende gedurende het eerste jaar van de ondersteuning

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4