Schrapping interpretatieregel i.v.m. implantaten.

ASGB-BERICHT 2019.080
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

 

In het BS van 14/6/2019 verscheen de schrapping van een interpretatieregel i.v.m. implantaten.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 28 september 2017, en in uitvoering van artikel 22,4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 29 april 2019 de hiernagaande interpretatieregel geschrapt:
Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
INTERPRETATIEREGEL 21
VRAAG
De inclusiecriteria van de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 en 172896-172900 voorzien een leeftijdsbeperking tot 65 jaar voor de indicatie bridge-todecision.
Is deze leeftijdsbeperking ook geldig voor de ambulante verstrekkingen 172911 en 172933?
ANTWOORD
Nee, een rechthebbende waarbij één van de ingeschreven hulpmiddelen op de nominatieve lijsten voor de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841,172852-172863, 172874-172885 of 172896-172900 geplaatst werd, heeft recht op de maandelijkse vergoedingen voorzien onder verstrekkingen 172911 en 172933 zolang de rechthebbende geïmplanteerd blijft met dit hulpmiddel.
De schrapping van interpretatieregel 21 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.
De Leidend ambtenaar,
Alain GHILAIN
Directeur-generaal a.i.
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

 

172793: Materiaal voor univentriculaire ondersteuning gebruikt voor primo-implantatie in geval van "bridge-to-transplant" of "bridge-to-decision"van het paracorporele type

172911: Alle toebehoren nodig om het materiaal voor ventrikelondersteuning in geval van “bridge-to transplant” of “bridge-to-decision" correct te laten werken voor een ambulante rechthebbende gedurende het eerste jaar van de ondersteuning

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

0
ASGB-BERICHT

2020.007

 

Het KCE-rapport over de materniteiten werd enkele weken geleden al aan de stakeholders voorgesteld en werd toen positief onthaald.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd,  trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen.

0