Nomenclatuur genetische testen

ASGB-BERICHT 2019.074
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 5/6/2019 verschenen 2 KB’s  i.v.m. genetische testen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 16 mei 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 mei 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 22 mei 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 28 juni 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 3 juli 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 oktober 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 september 2018;
Gelet op advies 05/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 16 januari 2019;
Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 maart 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2019, wordt een artikel 33ter ingevoegd, zoals opgenomen in de bijlage 1 bij dit besluit.
Art. 2. De lijst van de gevraagde persoonsgegevens en de rechtvaardiging van de noodzaak ervan bedoeld in artikel 33ter van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen worden opgesomd in de bijlage 2 van dit besluit.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie,
M. DE BLOCK

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken
 

"

 

 

 

"Artikel 33ter § 1. Moleculair biologische testen op menselijk materiaal bij verworven aandoeningen die geassocieerd zijn aan een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018. 

 

 

 

 

De onderstaande codes voor verstrekkingen zijn algemene codes die zijn opgedeeld in niveaus volgens complexiteit. De specifieke moleculair biologische merkers en bijhorende pseudonomenclatuurnummers die terugbetaald worden in het kader van dit artikel, bevinden zich in punt C van hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. In dit punt C is terug te vinden welke van onderstaande nomenclatuurcodes mag aangerekend worden voor een specifieke test met pseudocode in een specifieke indicatie. Dit punt C kan maandelijks bijgewerkt worden via Ministerieel Besluit nadat een advies tot wijziging, gevalideerd door de Technisch Geneeskundige Raad, werd voorgesteld door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. 

 

 594016

594020

 

Opsporen van een verworven moleculaire afwijking met een predictieve waarde voor een therapeutisch antwoord op een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 door middel van een moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 1

B 1800 

         

 

 

 

 

(Cumulregel 1)

(Diagnoseregel 1, 2)

 

 

     

 

 594031

594042

 

Opsporen van een verworven moleculaire afwijking als opvolging voor het therapeutisch antwoord op een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 door middel van een moleculair biologische methode

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 1

B 1800 

         

 

 

 

 

(Cumulregel 1)

(Diagnoseregel 3)

 

 

     

 

 594053

594064

 

Opsporen van een verworven moleculaire afwijking met een predictieve waarde voor een therapeutisch antwoord op een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 door middel van een moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 2

B 3000 

         

 

 

 

 

(Cumulregel 1)

(Diagnoseregel 1, 2)

 

 

     

 

 594075

594086

 

Opsporen van een verworven moleculaire afwijking als opvolging voor het therapeutisch antwoord op een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 door middel van een moleculair biologische methode

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 2

B 3000 

         

 

 

 

 

(Cumulregel 1)

(Diagnoseregel 3)

 

 

     

 

 594090

594101

 

Opsporen van een verworven moleculaire afwijking met een predictieve waarde voor een therapeutisch antwoord op een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 door middel van een moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 3

B 4000 

         

 

 

 

 

(Cumulregel 1)

(Diagnoseregel 1, 2)

 

 

     

 

 594112

594123

 

Opsporen van een verworven moleculaire afwijking als opvolging voor het therapeutisch antwoord op een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 door middel van een moleculair biologische methode

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 3

B 4000 

         

 

 

 

 

(Cumulregel 1)

(Diagnoseregel 3)

 

 

     

 

 

 

 

Cumulregels. 

           

 

 

 

 

1. Als de moleculair biologische test al werd aangerekend via de nomenclatuur van artikel 33bis mag dezelfde test niet opnieuw aangerekend worden via één van de verstrekkingen van artikel 33ter. 

   

 

 

 

 

Diagnoseregels. 

           

 

 

 

 

1. De verstrekkingen 594016-594020, 594053-594064 en 594090-594101 mogen per pseudonomenclatuurnummer maximaal 1 maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend per initiële diagnose.

   

 

 

 

 

2. Voor de verstrekkingen 594016-594020, 594053-594064 en 594090-594101 wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een nieuwe diagnostische investigatiefase. 

   

 

 

 

 

3. De verstrekkingen 594031-594042, 594075-594086 en 594112-594123 kunnen per pseudonomenclatuurnummer pas na een tijdvak van één jaar opnieuw worden aangerekend. 

   

 

 

 

 

§ 2. De verstrekkingen van artikel 33ter worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming vereist is van specialist in de klinische biologie, arts-specialist in de pathologische anatomie of van de in artikel 33, § 2, bedoelde arts. 

   

 

 

 

 

§ 3. Elke in § 1 vermelde verstrekking omvat het geheel van de manipulaties waarmee een onderzoek kan worden verricht en waarvan de waarde van het resultaat kan worden gegarandeerd. 

   

 

 

 

 

§ 4. Van elke in § 1 vermelde verstrekking wordt een omstandig verslag gemaakt, gericht aan de behandelende arts, met vermelding van het (de) uitgevoerd(e) onderzoek(en) en de interpretatie van het resultaat.

   

 

 

 

 

§ 5. Om de in § 1 vermelde verstrekkingen te mogen aanrekenen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan : 

   

 

 

 

 

1° De onderzoeken moeten : 

   

 

 

 

 

a) voorgeschreven zijn in het kader van een mogelijke terugbetaling van een farmaceutische specialiteit ingeschreven in hoofdstuk VIII van het koninklijk besluit van 1 februari 2018; 

   

 

 

 

 

b) Voorkomen onder punt C dat deel uitmaakt van dit hoofdstuk; 

   

 

 

 

 

2° Voor elke aangerekende verstrekking moet, naast het nomenclatuurnummer van de verstrekking, ook het pseudonomenclatuurnummer dat verbonden is met de test en terug te vinden is in punt C van dit hoofdstuk VIII vermeld worden op elk document opgemaakt ter staving van het verrichten van de verstrekking; 

   

 

 

 

 

3° De verstrekkingen moeten voorgeschreven zijn in het kader van een multidisciplinair overleg, oncologisch of ander; 

   

 

 

 

 

4° Het voorschrift moet de volgende inlichtingen bevatten: 

   

 

 

 

 

a) naam, voornaam, adres en geboortedatum van de patiënt; 

   

 

 

 

 

b) naam, voornaam en identificatienummer van de voorschrijvende arts; 

   

 

 

 

 

c) datum van het voorschrift en handtekening van de voorschrijvende arts; 

   

 

 

 

 

d) datum van staalname en aard van het staal/anatomische lokalisatie; 

   

 

 

 

 

e) de klinische vraagstelling met vermelding van de specifieke aandoening; 

   

 

 

 

 

Dit voorschrift wordt door de in § 2 bedoelde arts gedurende drie jaar bewaard; 

   

 

 

 

 

5° Op grond van de klinische gegevens mag de in § 2 bedoelde arts de meest aangewezen verstrekkingen uitvoeren, of de uitvoering van de voorgeschreven verstrekkingen volledig weigeren; 

   

 

 

 

 

6° De vergoeding van de verstrekkingen is eveneens afhankelijk (met toepassing van artikel 9ter van de wet) van de registratie van de uitgevoerde testen en het testresultaat, en van de vermelding van de registratiecode bij de facturatie. Deze registratie gebeurt in het met dat doel voorziene geautomatiseerde register waarvoor het RIZIV de verantwoordelijke is voor de verwerking; 

   

 

 

 

 

De doeleinden van deze registratie zijn de volgende: 

   

 

 

 

 

a) een snellere en meer efficiënte verstrekking van zorgen aan de rechthebbenden; 

   

 

 

 

 

b) de controle van de kwaliteit en van de kosten van de verstrekte zorgen; 

   

 

 

 

 

c) het verzamelen van gekoppelde epidemiologische, diagnostische en farmacologische gegevens en trends over predictieve merkers over gans België. Op basis hiervan zal men geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over het evoluerende domein van gepersonaliseerde geneeskunde; 

   

 

 

 

 

d) het aanleveren van specifiek kankergerelateerde gegevens aan het Kankerregister met het oog op onder meer een analyse van geïntegreerde datasets; 

   

 

 

 

 

e) via een koppeling met het Kankerregister, het verzamelen van outcome-data over terugbetaalde testen, gepersonaliseerde geneesmiddelen en kwaliteit van het beleid om zo het nationaal beleid te evalueren en aan te passen. Dit kan zowel specifiek (bv. bij terugbetaling van een specifieke behandeling) als algemeen (bv. integratie van nieuwe maatregelen in het Kankerplan); 

   

 

 

 

 

De lijst van de gevraagde persoonsgegevens en de rechtvaardiging van de noodzaak ervan gaan als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken; 

   

 

 

 

 

De persoonsgegevens zullen bewaard worden tot 30 jaar na overlijden van de betrokken patiënt; 

   

 

 

 

 

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité verleent de beraadslaging voor de uitwisseling van de gegevens bedoeld in het eerste lid, volgens de beschouwde verstrekking; 

   

 

 

 

 

7° De verstrekkingen moeten uitgevoerd zijn in een laboratorium dat voldoet aan de volgende kwaliteitsvereisten: 

   

 

 

 

 

a) het laboratorium moet zelf een ISO 15189 accreditatie bezitten en voor de uitgevoerde verstrekkingen moet het ook een ISO 15189 accreditatie bezitten of een accreditatie volgens een gelijkwaardige laboratoriumnorm; 

   

 

 

 

 

b) het laboratorium moet het bewijs kunnen voorleggen van deelname aan interne en externe kwaliteitscontroles die georganiseerd of gecoördineerd worden door Sciensano; 

   

 

 

 

 

c) het laboratorium dient zich te onderwerpen aan de controles uitgevoerd door Sciensano. 

   

 

 

 

 

§ 6. Het laboratorium dat het staal ontvangt, staat in voor de registratie vermeld onder § 5, 6° en enkel dit labo kan de in § 1 vermelde verstrekkingen aanrekenen.".

   

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie,
M. DE BLOCK

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken.
Opsomming van de persoonsgegevens die worden meegedeeld en de rechtvaardiging van het noodzakelijk karakter:
 

1. Gegevens met betrekking tot het type registratie 

Beschrijving

registratiecode 

Doel

De registratiecode moet in de elektronische facturatie vermeld worden als bewijs van de registratie van de gegevens in het register.

2. Gegevens met betrekking tot de patiënt 

Beschrijving

INSZ (rijksregister- of bisnummer) van de patiënt. Volgens de standaardaanpak van healthdata.be wordt het INSZ tweemaal gecodeerd: een niet-register-specifieke codering door eHealth (eHealthbox batch codage), en een tweede register-specifieke codering door healthdata. 

Doel

Eenduidige patiëntcodering om juiste statistieken te garanderen.

3. Gegevens met betrekking tot de arts en laboratorium 

Beschrijving

RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts en RIZIV-nummer van het deelnemende laboratorium 

Doel

De identificatie van de arts aan de hand van RIZIV-nummer laat toe om gepersonaliseerde feedbackrapporten te kunnen terugsturen.
Het RIZIV-nummer van het labo wordt gevraagd om 1) analyses per centrum mogelijk te maken en 2) de koppeling mogelijk te maken met de gegevens van het Kankerregister.

4. Gegevens met betrekking tot de collectie 

Beschrijving

Voorschrijfdatum, datum afname, staal ID, type staal 

Doel

Deze vier gegevens zijn nodig voor unieke staalidentificatie zodat enerzijds de diagnoseregels van de terugbetaling in artikel 33ter kunnen gecontroleerd worden.
Anderzijds zijn dit samen met het RIZIV-nummer van het laboratorium de minimale gegevens nodig voor de koppeling met de gegevens van het Kankerregister.
Type staal zal bijkomend gebruikt worden om de kwaliteit van de testen te evalueren. 

Beschrijving

Testnaam, Testresultaat (dit is geen gespecificeerde genetische informatie maar een generieke interpretatie, bv. "activerende mutatie" of "geen activerende mutatie") 

Doel

Deze gegevens zijn nodig voor de verzameling van epidemiologische gegevens en voor de evaluatie van de kwaliteit van de testen. Doordat deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan de gegevens van het Kankerregister, kunnen ze ook gekoppeld worden aan outcome data over terugbetaalde testen en geneesmiddelen.
Testnaam is eveneens nodig voor identificatie van de test zodat de diagnoseregels van de terugbetaling in artikel 33ter kunnen gecontroleerd worden.

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie,
M. DE BLOCK 


17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 16 mei 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 mei 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 22 mei 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 28 juni 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 3 juli 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 oktober 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 september 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 maart 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, in de bepaling onder A,
a) wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 588512-588523 ingevoegd :
"587915-587926
Opsporen van een verworven puntmutatie door middel van een moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase van een niet-lymfoïde en niet-myeloïde vaste tumor . . . . . B 1800
(Cumulregel 5) (Diagnoseregel 1, 13)";
b) in de verstrekking 588534-588545,
1) worden in de omschrijving de woorden "met uitzondering van een puntmutatie" ingevoegd tussen de woorden "genafwijking" en "door middel van";
2) worden de woorden "(Diagnoseregel 1, 8)" vervangen door de woorden "(Cumulregel 5) (Diagnoseregel 1, 13)";
c) worden de verstrekkingen 589713-589724, 588556-588560, 589831-589842 en 588593-588604 opgeheven;
2° wordt in § 5 een onderdeel 1° bis na het onderdeel 1° ingevoegd, luidende :
"1bis° De verstrekkingen van artikel 33bis mogen niet aangerekend worden voor het opsporen van moleculair biologische merkers die voorkomen in punt C van hoofdstuk VIII van bijlage I bij het koninklijk besluit van 21 december 2001.";
3° in de rubriek "Cumulregels",
a) wordt regel 1 opgeheven;
b) wordt de rubriek als volgt aangevuld :
"5. De verstrekkingen 587915-587926 en 588534-588545 mogen niet gecumuleerd worden voor hetzelfde gen.";
4° in de rubriek "Diagnoseregels",
a) worden in de regel 1 de rangnummers "587915-587926" ingevoegd tussen de rangnummers "588512-588523" en "588534-588545" en worden de rangnummers "588556-588560" en "589831-589842" opgeheven;
b) worden in de regel 5 de rangnummers "587893-587904" opgeheven;
c) worden in de regel 8 de rangnummers "588534-588545" opgeheven;
d) worden in de regel 9 de rangnummers "588593-588604" opgeheven;
e) wordt de regel 13 als volgt vervangen
"13. De verstrekkingen 588534-588545 en 587915-587926 mogen maximum één maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend.";
f) worden de regels 14, 21 en 22 opgeheven.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie,
M. DE BLOCK 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4