Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.070
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 30 oktober 2018, artikel 70;
Gelet op het advies van het Verzekeringscomité gegeven op 12 november 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 januari 2019;
Gelet op het advies 65.612 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen is verplicht op 1 januari 2020.
Art. 2. Het gebruik van de gevalideerde authentieke bron geneesmiddelen, ter beschikking gesteld door het eHealth platform, en de hierin opgenomen gegevens is verplicht op 1 januari 2020 voor het voorschrift bedoeld in artikel 1.
Art. 3. In afwijking van het eerste en het tweede artikel kan een voorschrift op papier gebruikt worden :
1° als het opgesteld wordt buiten het kabinet van de voorschrijver;
2° of in geval van overmacht die het gebruik van het elektronisch voorschrift onmogelijk maakt.
Art. 4. De verplichting bedoeld in het eerste en het tweede artikel geldt niet voor de voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op datum van 1 januari 2020.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen