Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.070
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 30 oktober 2018, artikel 70;
Gelet op het advies van het Verzekeringscomité gegeven op 12 november 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 januari 2019;
Gelet op het advies 65.612 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen is verplicht op 1 januari 2020.
Art. 2. Het gebruik van de gevalideerde authentieke bron geneesmiddelen, ter beschikking gesteld door het eHealth platform, en de hierin opgenomen gegevens is verplicht op 1 januari 2020 voor het voorschrift bedoeld in artikel 1.
Art. 3. In afwijking van het eerste en het tweede artikel kan een voorschrift op papier gebruikt worden :
1° als het opgesteld wordt buiten het kabinet van de voorschrijver;
2° of in geval van overmacht die het gebruik van het elektronisch voorschrift onmogelijk maakt.
Art. 4. De verplichting bedoeld in het eerste en het tweede artikel geldt niet voor de voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op datum van 1 januari 2020.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsenziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

ASGB-BERICHT 2019.095
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.094
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/7/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografische cardiale stresstest die voorbehouden wordt aan cardiologen en pediaters.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID