Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.070
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 30 oktober 2018, artikel 70;
Gelet op het advies van het Verzekeringscomité gegeven op 12 november 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 november 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 januari 2019;
Gelet op het advies 65.612 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen is verplicht op 1 januari 2020.
Art. 2. Het gebruik van de gevalideerde authentieke bron geneesmiddelen, ter beschikking gesteld door het eHealth platform, en de hierin opgenomen gegevens is verplicht op 1 januari 2020 voor het voorschrift bedoeld in artikel 1.
Art. 3. In afwijking van het eerste en het tweede artikel kan een voorschrift op papier gebruikt worden :
1° als het opgesteld wordt buiten het kabinet van de voorschrijver;
2° of in geval van overmacht die het gebruik van het elektronisch voorschrift onmogelijk maakt.
Art. 4. De verplichting bedoeld in het eerste en het tweede artikel geldt niet voor de voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op datum van 1 januari 2020.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
ASGB-BERICHT 2019.148

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0