Dotatie voor het KCE

ASGB-BERICHT 2019.069
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. de dotatie voor het KCE.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

14 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 2°;
Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 121 tot 124;
Gelet op de wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 van 27 maart 2019, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - Dotaties en toelagen aan de sociale zekerheid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2019;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Een dotatie van 546.000 euro (vijfhonderd zesenveertig duizend euro) wordt toegekend aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Administratief Centrum Kruidtuin - Doorbuilding, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel (rekening nr. 679-0020512-45; IBAN: BE44 6790 0205 1245; BIC: PCHQBEBB).
Art. 2. De toelage waarvan sprake in artikel 1 wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.20.01 - organisatie-afdeling 58 - programma-activiteit 41 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2019.
De betaling van deze toelage zal geschieden in twee gelijke schijven van 273.000 euro (tweehonderd drieënzeventig duizend euro) :
- de eerste schijf wordt betaald na de ondertekening van dit besluit;
- de tweede schijf wordt betaald in de loop van de eerste maand van het derde kwartaal 2019.
Art. 3. De dotatie wordt gebruikt overeenkomstig de begroting 2019 van het KCE.
Art. 4. Het KCE bezorgt in de loop van het jaar 2020 de jaarrekening van ontvangsten en uitgaven van het jaar 2019 aan de Directeur - generaal van de Directie - generaal Beleidsondersteuning en - Coördinatie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
Art. 5. Het KCE zal het niet aangewende bedrag van de dotatie in de loop van het jaar 2020 terugstorten aan de Schatkist.
Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
ASGB-BERICHT 2019.148

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0