Nomenclatuur MOC

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur


"K.B. 25.11.2002" (in werking 1.2.2003) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.11.2010) " 350372 350383 Eerste multidisciplinair oncologisch consult (eerste MOC), geattesteerd door de geneesheer-coördinator K 80 " "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.11.2010) " 350276 350280 Opvolgings-multidisciplinair oncologisch consult (opvolgingsMOC), geattesteerd door de geneesheer-coördinator K 50 350291 350302 Bijkomend multidisciplinair oncologisch consult (bijkomende MOC) in een ander ziekenhuis dan dit van het eerste MOC, op doorverwijzing, geattesteerd door de geneesheercoördinator K 80 " "K.B. 18.12.2009" (in werking 1.3.2010) + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.11.2010) " 350453 350464 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 350372-350383, 350276-350280 en 350291-350302 aanrekenbaar door de geneesheer-specialist in de medische oncologie, of houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie of in de pediatrische hematologie en oncologie, wanneer deze het multidisciplinair oncologisch consult coördineert K 15 " "K.B. 25.11.2002" (in werking 1.2.2003) "350394 350405 Deelname aan multidisciplinair oncologisch consult K 17 " "K.B. 25.11.2002" (in werking 1.2.2003) + Erratum B.S. 26.02.2003 + "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.11.2010) " 350416 350420 ° Deelname aan het multidisciplinair oncologisch consult door een arts die geen deel uitmaakt van de staf van ziekenhuisgeneesheren K 25 " "K.B. 18.12.2009" (in werking 1.3.2010) + Erratum B.S. 19.2.2010 " 350475 350486 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 350394-350405 of 350416-350420 aanrekenbaar door de geneesheerspecialist in de medische oncologie, of houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie of in de pediatrische hematologie en oncologie, wanneer deze het multidisciplinair oncologisch consult bijwoont K 7,5 "

Versie in werking sinds 01/12/2018 met Erratum B.S. 06/12/2018 "K.B. 18.8.2010" (in werking 1.11.2010) "Toelichting van de diagnose en van het voorstel van aanvullende onderzoeken, opvolging en behandelingsplan aan de patiënt volgens het verslag van het voorafgaand multidisciplinair oncologisch consult tijdens een afzonderlijk overleg met de patiënt : 350232 ° door de behandelend erkende huisarts K 50 350254 350265 door de behandelend geneesheer-specialist die deelgenomen heeft aan het MOC K 50 Minstens vier geneesheren van verschillende specialismen nemen deel aan een MOC. Minstens één van hen heeft een bijzondere ervaring in de oncologische chirurgie of is erkend als geneesheer-specialist in de medische oncologie of in de radiotherapie-oncologie of heeft een bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie of de pediatrische hematologie en oncologie. Eén van de geneesheren fungeert als coördinator en maakt het schriftelijk verslag op dat een beschrijving bevat van de diagnose en het behandelingsplan. Een multidisciplinair oncologisch consult wordt schriftelijk aangevraagd door de behandelende erkende huisarts of de algemeen geneeskundige met verworven rechten of behandelende geneesheer-specialist, met uitsluiting van de geneesheer-specialist in de anatomopathologie, de klinische biologie en de roentgendiagnose. De verstrekking 350372-350383 (eerste MOC) wordt georganiseerd bij de behandeling van een nieuwe oncologische aandoening, met uitzondering van een niet-verwikkeld spinocellulair of basocellulair carcinoom van de huid. Een eerste of opvolgings-MOC is verplicht voorafgaand aan : a) elke oncologische behandeling die niet is opgenomen in of afwijkt van de in het kwaliteitshandboek van het betrokken ziekenhuis uitgeschreven protocollen; b) elke chemotherapeutische behandeling met een geneesmiddel dat in een eerste fase van verzekeringstegemoetkoming door de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen werd aangeduid voor monitoring via het multidisciplinair oncologisch consult; c) elke oncologische behandeling met gebruik van een verstrekking uit artikel 18 die wordt aangerekend door een geneesheer-specialist voor een ander specialisme dan de radiotherapie-oncologie of de nucleaire geneeskunde en die verwant is aan zijn specialisme. Onder behandeling wordt hier verstaan de aanwending van heelkunde, medicatie of verstrekkingen vermeld in artikel 18 in een oncologische situatie. Indien een behandeling wordt ingesteld zonder MOC, houdt de behandelende arts alle stukken ter motivatie voor zijn keuze beschikbaar voor de adviserend-geneesheer.

Versie in werking sinds 01/12/2018 met Erratum B.S. 06/12/2018 De verstrekking 350276-350280 (opvolgings-MOC) is uitsluitend aanrekenbaar bij : a) de opvolging van een behandeling waarbij een objectieve noodzaak bestaat om de diagnose in vraag te stellen en/of de therapeutische planning aan te passen en/of b) de herhaling van een bestralingsreeks van eenzelfde doelgebied binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de eerste bestralingsreeks. In dat laatste geval is de voorafgaandelijke uitvoering van de verstrekking 350276-350280 bovendien verplicht. De verstrekking 350291-350302 (bijkomende MOC) is slechts aanrekenbaar indien een eerste MOC geen aanleiding gaf tot een definitieve diagnose of concreet behandelingsplan maar wel in functie hiervan tot een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis met erkend oncologisch zorgprogramma. De verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 en 350291-350302 zijn niet aanrekenbaar bij het aanvatten van de behandeling van een nietverwikkeld spinocellulair of basocellulair carcinoom van de huid. De verstrekking 350394-350405 is aanrekenbaar door maximaal vier geneesheren-specialisten van verschillende specialismen, uitsluitend ter gelegenheid van de verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 of350291-350302. De verstrekking 350416-350420 is uitsluitend aanrekenbaar in combinatie met de verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 of 350291- 350302. Ze dekt tevens de verplaatsingsonkosten. De verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302350394-350405 en 350416-350420 zijn onderling niet cumuleerbaar door dezelfde verstrekker. De verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302350394-350405 en 350416-350420 vereisen de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verschillende deelnemende geneesheren. Ieder multidisciplinair oncologisch consult geeft aanleiding tot een schriftelijk verslag, opgesteld door de geneesheer-coördinator. Het verslag vermeldt de namen van de deelnemende geneesheren en van de aanvragende geneesheer. Het bevat een initiële probleemstelling, een overzicht van de medische gegevens die voorhanden zijn en een uitwerking van de diagnose met uitspraak over de prognose. Het bevat verder een concreet behandelingsplan op korte en langere termijn met motivatie, rekening houdend met medische maar ook psychische en sociale argumenten. In geval van doorverwijzing voor een bijkomend multidisciplinair consult, staat de naam van het tweede ziekenhuis vermeld in het verslag.

 

Versie in werking sinds 01/12/2018 met Erratum B.S. 06/12/2018 Het verslag wordt overgemaakt aan alle geneesheren die aan het consult hebben deelgenomen, aan de aanvragende geneesheer, aan de huisarts van de patiënt en aan de adviserend-geneesheer van de verzekeringsinstelling. Het honorarium voor de verstrekkingen 350372-350383, 350276-350280 en 350291-350302 dekt het verslag en de uniforme registratie van de oncologische aandoening op een standaard-formulier, opgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging en bestemd voor het Kankerregister. De verstrekkingen 350232 en 350254-350265 zijn elk slechts eenmaal aanrekenbaar en alleen volgend op een eerste multidisciplinair oncologisch consult (verstrekking nr. 350372-350383). Tijdens het multidisciplinair consult wordt in voorkomend geval afgesproken welke geneesheer de verstrekking 350254-350265 zal uitvoeren. De verstrekkingen 350232 en 350254-350265 zijn niet cumuleerbaar met een raadpleging of een bezoek." "K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018) " 350070 Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten) in de spreekkamer door de geneesheer-specialist die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan de behandelende geneesheer-specialist in de medische oncologie K 35 350092 Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten ) in de spreekkamer door de geneesheer-specialist geaccrediteerd die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan de behandelende geneesheerspecialist in de medische oncologie K 35 + Q 70 " "K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018) + Erratum B.S. 6.12.2018 "Limitatieve lijst : 241415-241426, 241430-241441, 241452-241463241555-241566, 242012-242023, 242034-242045242292-242303, 244753-244764, 243036-243040244016-244020, 244031-244042, 244856-244860244893-244904, 244915-244926, 244930-244941,244952-244963, 227216-227220, 227275-227286227334,227345, 228012-228023, 228233-228244228174-228185, 228255-228266, 227695-227706227710-227721, 227776-227780, 227791-227802227813-227824, 231033-231044, 232772-232783232514-232525, 230473-230484, 260411-260422260433-260444, 261111-261122, 261472-261483261671-261682, 261796-261800, 431336-431340431351-431362, 254892-254903, 256771-256782259011-259022, 259033-259044, 259114-259125258392-258403, 258451-258462, 258871-258882288455-288466, 288470-288481, 312594-312605312653-312664."

 

Versie in werking sinds 01/12/2018 met Erratum B.S. 06/12/2018 "K.B. 5.10.2018" (in werking 1.12.2018) "De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn eenmaal per jaar aanrekenbaar tijdens een postoperatieve follow-up periode van maximum drie jaar vanaf de datum van de ingreep. De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn niet cumuleerbaar met een technische verstrekking, noch met een andere raadpleging." "K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) "§ 1bis. De in § 1 bedoelde heelkundige verstrekkingen met een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K 120, die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70." "K.B. 17.4.2002" (in werking 1.8.2002) "De verstrekking 350313 - 350324 die wordt aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer-specialist, geeft aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70." "K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) "De verstrekking 353172 - 353183 die wordt aangerekend door een geaccrediteerde algemeen geneeskundige, geeft aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70. Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 354911 - 354922."

 

Interpretatieregel 24 OPGEPAST INTERPRETATIEREGEL 24 wordt opgeheven vanaf 01/11/2010 : B.S. 13-07-2011 VRAAG Betreffend het multidisciplinaire oncologische consult (verstrekkingen 350372-350383, 350394350405, 350416-350420), verduidelijkt de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen met name : « Deze verstrekking gaat verplicht vooraf : - aan elke oncologische behandeling die afwijkt van de geschreven en door het oncologisch centrum aanvaarde richtlijnen en/of - aan een herhaling van een bestralingsreeks van éénzelfde doelgebied binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de eerste bestralingsreeks en/of - aan elke chemotherapeutische behandeling met een geneesmiddel dat in een eerste fase van verzekeringstegemoetkoming door de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen werd aangeduid voor monitoring via het multidisciplinair oncologisch consult. Deze verstrekking wordt geattesteerd door de geneesheer-coördinator en wordt slechts éénmaal per kalenderjaar vergoed, behalve indien door de wetgeving anders bepaald. » Maken deze drie voornoemde omstandigheden waarbij een voorafgaandelijk multidisciplinair oncologisch consult verplicht is zelf ook deel uit van het voornoemde « indien door de wetgeving anders bepaald » ? ANTWOORD De bepalingen van de nomenclatuur die de drie omstandigheden noemen waarin een voorafgaandelijk multidisciplinair oncologisch consult verplicht is maken zelf ook deel uit van de bepaling « indien door de wetgeving anders bepaald », die de vergoeding van een nieuw consult in het zelfde kalenderjaar toestaat. In deze drie gevallen mag derhalve een nieuw multidisciplinair oncologisch consult aangerekend worden. Staatsblad datum : 14/11/2007 Inwerkingtreding datum : 14/11/2007 Artikels : 11 ; Nomenclatuurnummer : 350372 ; 350383 ; 350394 ; 350405 ; 350416 ; 350420 ;

Interpretatieregel 25 VRAAG De nomenclatuur bepaalt in een toepassingsregel bij het multidisciplinair oncologisch consult (verstrekking 350372 - 350383 en volgende) : Ieder multidisciplinair oncologisch consult geeft aanleiding tot een schriftelijk verslag, opgesteld door de geneesheer-coördinator. Het verslag vermeldt de namen van de deelnemende geneesheren en van de aanvragende geneesheer. Kan de uniforme registratie van de oncologische aandoening op een standaard-formulier, opgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging en bestemd voor het Kankerregister worden beschouwd als een minimale vorm van verslag ? ANTWOORD De toepassingsregel luidt : Het honorarium voor de verstrekkingen 350372-350383, 350276- 350280 en 350291-350302 dekt het verslag en de uniforme registratie van de oncologische aandoening op een standaard-formulier, opgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging en bestemd voor het Kankerregister. De vermelding « het verslag en de uniforme registratie » geeft duidelijk weer dat het twee verschillende documenten zijn. Het registratieformulier kan niet aanvaard worden als het verslag. De inhoud van het verslag en de personen die het moeten ontvangen worden duidelijk in de nomenclatuur omschreven. Staatsblad datum : 26/04/2012 Inwerkingtreding datum : 26/04/2012 Artikels : 11 ; Nomenclatuurnummer : 350372 ; 350383 ; 350276 ; 350280 ; 350291 ; 350302

 

Interpretatieregel 26 VRAAG Hoeveel artsen mogen een deelname aan het multidisciplinair consult attesteren ? ANTWOORD Maximum zes artsen kunnen « deelname aan een multidisciplinair consult » attesteren, met name : De coördinator die een verstrekking 350372-350383 of 350276-350280 of 350291-350302 attesteert; Maximum vier artsen die een verstrekking 350394-350405 attesteren : deze verstrekking kan aangerekend worden zowel door artsen van het eigen ziekenhuis als door externe consulenten (bijvoorbeeld oncoloog of radiotherapeut van een ander ziekenhuis); Maximum één arts die de verstrekking 350416-350420 attesteert. Deze verstrekking omvat de verplaatsingsvergoeding en is in het bijzonder bedoeld voor de behandelende huisarts of specialist die de patiënt verwezen heeft en speciaal voor die patiënt de verplaatsing moet maken. Staatsblad datum : 26/04/2012 Inwerkingtreding datum : 26/04/2012 Artikels : 11 ; Nomenclatuurnummer : 350276 ; 350280 ; 350291 ; 350302 ; 350372 ; 350383 ; 350394 ; 350405 ; 350416 ; 350420

Interpretatieregel 27 VRAAG In welke omstandigheden kan een opvolgings - multidisciplinair oncologisch consult aangerekend worden ? ANTWOORD De nomenclatuur bepaalt : De verstrekking 350276-350280 (opvolgings-MOC) is uitsluitend aanrekenbaar bij : a) de opvolging van een behandeling waarbij een objectieve noodzaak bestaat om de diagnose in vraag te stellen en/of de therapeutische planning aan te passen en/of b) de herhaling van een bestralingsreeks van eenzelfde doelgebied binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de eerste bestralingsreeks. De eerste indicatie « waarbij een objectieve noodzaak bestaat om de diagnose in vraag te stellen en/of de therapeutische planning aan te passen » moet restrictief geïnterpreteerd en spaarzaam gebruikt worden. Een hoog aantal opvolgings-MOC is omgekeerd evenredig met de pertinentie van de bevindingen van het eerste MOC. De aanpassing van de therapeutische planning moet van die aard zijn dat zij best niet door één van de behandelende artsen alleen wordt genomen; ze is zo ingrijpend dat een multidisciplinair overleg met minstens vier artsen van verschillende specialismen noodzakelijk is. Een aanpassing van de chemotherapie, van de radiotherapie, van de adjuvante behandeling of van het palliatief regime zijn de verantwoordelijkheid van de arts in kwestie; de overgang naar een volgende therapeutische fase moet in het eerste MOC duidelijk afgesproken zijn. In al deze gevallen is een opvolgings-MOC niet verantwoord. De overgang van een therapeutisch naar een palliatief regime kan in bepaalde moeilijke gevallen, maar niet systematisch, een opvolgings-MOC noodzaken. Staatsblad datum : 26/04/2012 Inwerkingtreding datum : 26/04/2012 Artikels : 11 ; Nomenclatuurnummer : 350276 ; 350280

 

Interpretatieregel 28 VRAAG In welke omstandigheden kan de verstrekking 350291-350302, Bijkomend multidisciplinair oncologisch consult (bijkomende MOC) in een ander ziekenhuis dan dit van het eerste MOC, op doorverwijzing, geattesteerd door de geneesheer-coördinator K 80 aangerekend worden ? ANTWOORD De nomenclatuur bepaalt hierover : de verstrekking 350291-350302 (bijkomende MOC) is slechts aanrekenbaar indien een eerste MOC geen aanleiding gaf tot een definitieve diagnose of concreet behandelingsplan maar wel in functie hiervan tot een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis met erkend oncologisch zorgprogramma. In geval van doorverwijzing voor een bijkomend multidisciplinair consult, staat de naam van het tweede ziekenhuis vermeld in het verslag. Dit betekent dat uit het verslag van het MOC 350372-350383 - eerste MOC - of 350276-350280 - opvolgings-MOC - van het verwijzende ziekenhuis duidelijk blijkt dat men geen beslissing heeft kunnen nemen, en men de patiënt verwijst naar een ziekenhuis waar meer expertise aanwezig is dan in het eigen ziekenhuis. Bij een transfer van de patiënt naar een ander ziekenhuis om sociale redenen, bij voorbeeld omdat dit ziekenhuis dichter bij huis is, kan er in het ontvangende ziekenhuis geen bijkomende, « second opinion »-MOC aangerekend worden. Alhoewel het verslag de naam van het tweede ziekenhuis vermeldt, blijft het de patiënt vrij om hier niet op in te gaan en in een ander dan het vernoemde ziekenhuis zijn behandeling aan te vatten of verder te zetten. Voor zover uit het verslag blijkt dat het eerste MOC geen « definitieve diagnose of concreet behandelingsplan » heeft opgeleverd kan de bijkomende MOC 350291- 350302 er aangerekend worden. Staatsblad datum : 26/04/2012 Inwerkingtreding datum : 26/04/2012 Artikels : 11 ; Nomenclatuurnummer : 350276 ; 350280 ; 350291 ; 350302 ; 350372 ; 350383

 

Bijlage
ASGB-BERICHT 2019.103
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Het ASGB zal op donderdag 26 september om 19:30u een delegatie van ASO ontvangen op de raad van bestuur.

De bedoeling is om na te gaan hoe we best kunnen tegemoet komen aan hun terechte wens tot verbetering van hun sociale bescherming en van hun werkomstandigheden.

Mogen we u vragen om deze uitnodiging breed te verspreiden bij de ASO die in uw ziekenhuis werkzaam zijn?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2019.102
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 3/9/2019 verscheen een Besluit van de Vlaamse regering i.v.m. zorgstrategische planning.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

26 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning

ASGB-BERICHT 2019.101
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 29/8/2019 verscheen een interpretatieregel i.v.m. de tegemoetkoming voor implantaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID