Implantaten orthopedie - BS 03-04-2019

ASGB-BERICHT 2019.059
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 3/4/2019 verscheen een MB i.v.m. de terugbetaling van implantaten Orthopedie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

1 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1° zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 11 oktober 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 29 oktober 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 5 november 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 10 januari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2018, wordt het opschrift "L.3.5 Dynamische compressieplaatsysteem" wordt met de volgende verstrekking en haar vergoedingsmodaliteiten aangevuld:
180552-180563 Te impacteren cervicaal blad voor DHS (Dynamic Hip System), antirotatie schroef inbegrepen

Vergoedingscategorie: I.C.a Nominatieve lijst: 37001 Base de remboursement S 247,87 Marge de sécurité (%) 20 % Intervention personnelle (%) 0,00 % Vergoedingsbasis S 247,87 Veiligheidsgrens (%) 20 % Persoonlijk aandeel (%) 0,00% Prix plafond/ maximum S 297,44 Marge de sécurité (S) S 49,57 Intervention personnelle (S) S 0,00 Plafond-/ maximum prijs S 297,44 Veiligheidsgrens (S) S 49,57 Persoonlijk aandeel (S) S 0,00 Montant du remboursement S 247,87 Vergoedingsbedrag S 247,87 Condition de remboursement:/ ». Vergoedingsvoorwaarde: /”.

Vergoedingscategorie: I.C.a

Nominatieve lijst: 37001

Vergoedings-basis € 247,87

Veiligheidsgrens  20 %

Persoonlijk aandeel 
0,00%

Plafond-/ maximum prijs € 297,44

Veiligheidsgrens (€) € 49,57

Persoonlijk aandeel (€)
€ 0,00

 

Vergoedings-bedrag
€ 247,87

Vergoedingsvoorwaarde: /".

Art. 2. In de Nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 mei 2018, wordt een nieuwe nominatieve lijst 37001, behorende bij de verstrekking 180552-180563 toegevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.
Gegeven te Brussel, 1 maart 2019.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

0
ASGB-BERICHT

2020.007

 

Het KCE-rapport over de materniteiten werd enkele weken geleden al aan de stakeholders voorgesteld en werd toen positief onthaald.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd,  trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen.

0