Nomenclatuur voor klinische biologie, zeldzame ziekten

ASGB-BERICHT 2019.037
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie, zeldzame ziekten.

Ze gaat in voege op 1 april. (zie ook corrigendum).

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 12 juni 2018;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 12 juni 2018;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 25 juni 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 18 juli 2018;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 23 juli 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 oktober 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 23 november 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 29 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 3, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de bepaling onder A, II, in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 2/Urine, worden in de verstrekking 120514-120525 de woorden "(Cumulregel 1)" vervangen door de woorden "(Cumulregel 1, 349)";
2° in de bepaling onder C, I, in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 2/Urine, worden in de verstrekking 125510-125521 de woorden "(Cumulregel 3)" vervangen door de woorden "(Cumulregel 3, 349)".
Art. 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de rubriek 1/CHEMIE,
A. onder de hoofding 1/Bloed,
1) worden de verstrekkingen 540035-540046 en 524430-542441 opgeheven;
2) worden in de verstrekking 540050-540061 de woorden "(Cumulregel 9)" vervangen door de woorden "(Cumulregel 346)";
3) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 542393-542404 als volgt vervangen:
"Afzonderlijk doseren van vrij carnitine en acylcarnitine fracties . . . . . B 1000";
4) in de verstrekking 542415-542426,
a) wordt de omschrijving als volgt vervangen:
"Specifiek bepalen van C22-C26 vetzuren, fytaanzuur en pristaanzuur en identificatie met massaspectrometrie";
a) worden de woorden "(Cumulregel 67)" opgeheven en worden de woorden "(Diagnoseregel 59)" vervangen door de woorden "(Diagnoseregel 40)";
5) wordt de hoofding door de volgende verstrekkingen aangevuld:
"544331-544342
Doseren van methylmalonzuur en succinylaceton . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40, 130)
544353-544364
Doseren van organische zuren in serum of plasma . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40, 130)
544390-544401
Doseren van pipecolinezuur . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnoseregel 40, 131)
544412-544423
Doseren van guanidinoacetaat en creatine . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregel 40, 132)
544471-544482
Doseren van galactose-1-fosfaat in erytrocyten . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40)
544493-544504
Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7- en 8-dehydrocholesterol . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40)
544773-544784
Afzonderlijk doseren van desmosterol, lathosterol, campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40)
544795-544806
Afzonderlijk doseren van cholestanol, 7-en 8-dehydrocholesterol, desmosterol, lathosterol, campesterol, sitosterol en 27-hydroxycholesterol . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40)
544832-544843
Identificeren van asialotransferrine, monosialotransferrine en disialotransferrine . . . . . B 500
(Maximum 1) (Diagnoseregel 40, 131)
544854-544865
Bepalen van het alfa-1-protease inhibitor (alfa1-antitrypsine) fenotype . . . . . B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 131, 133)";
B. onder de hoofding 2/Urine,
1) wordt de verstrekking 543012-543023 opgeheven;
2) worden in de verstrekking 543034-543045 de woorden "(Cumulregel 25)" vervangen door de woorden "(Cumulregel 346)";
3) worden in de verstrekking 543071-543082 de woorden "(Cumulregel 345)" ingevoegd tussen de woorden "(Maximum 1)" en "(Diagnoseregel 40)";
4) wordt de omschrijving van de verstrekking 543756-543760 als volgt vervangen:
"Chromatografie van oligosacchariden";
5) worden de volgende verstrekkingen na de verstrekking 543756-543760 ingevoegd:
"544434-544445
Doseren van guanidinoacetaat en creatine . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregel 40, 132)
544891-544902
Afzonderlijk doseren van polyolen na fractionering . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregel 40)
544913-544924
Afzonderlijk doseren van mono- en disacchariden na fractionering . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregel 40)
544935-544946
Afzonderlijk doseren van polyolen, mono- en disacchariden na fractionering . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregel 40)";
C. de hoofding 3/Cerebrospinaal vocht wordt door de volgende verstrekkingen aangevuld :
"544316-544320
Specifiek bepalen van organische zuren met identificatie met massaspectrometrie . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40)
544375-544386
Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractioneren op kolom . . . . . B 2500
(Maximum 1) (Cumulregel 346) (Diagnoseregel 40)
544456-544460
Doseren van guanidinoacetaat en creatine . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregel 40, 132)";
D. de hoofding 4/Faeces wordt door de volgende verstrekking aangevuld:
"544876-544880
Doseren van pancreas elastase 1 . . . . . B 1600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 134)";
E. de hoofding 7/Vruchtwater wordt door de volgende verstrekking aangevuld:
"544810-544821
Afzonderlijk doseren van 7- en 8-dehydrocholesterol . . . . . B 2000
(Maximum 1) (Cumulregel 348) (Diagnoseregel 40)";
2° in de rubriek 2/CHEMIE : HORMONOLOGIE,
A. wordt de hoofding 1/Bloed door de volgende verstrekkingen aangevuld :
"544950-544961
Doseren van fibroblast groeifactor 23 . . . . . B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel 98)
544972-544983
Doseren van pregnenolone . . . . . B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel 145)
544994-545005
Doseren van 17-hydroxypregnenolone . . . . . B 700
(Maximum 1) (Diagnoseregel 145)
545075-545086
Doseren van pro-insuline . . . . . B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 146)";
B. wordt de hoofding 9/Diversen door de volgende verstrekking aangevuld:
"545090-545101
Doseren van cortisol in speeksel . . . . . B 700
(Maximum 1) (Cumulregel 228, 300, 322) (Diagnoseregel 147)";
3° de hoofding 7/HEMATOLOGIE wordt door de volgende verstrekking aangevuld:
"545112-545123
Uitvoering van een eosine-5-maleïmide test (EMA) . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 135)";
4° de rubriek 8/COAGULATIE & HEMOSTASE wordt door de volgende verstrekkingen aangevuld:
"545134-545145
Doseren van alfa2-antiplasmine . . . . . B 1500
(Maximum 1) (Diagnoseregel 136)
545230-545241
Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13) . . . . . . . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 137)
545252-545263
Identificatie van een inhibitor van de von Willebrand protease (ADAMTS13) . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 138)
545274-545285
Diagnose van de von Willebrand ziekte van type 2N . . . . . B 600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 139)
545296-545300
Meting van de bindingscapaciteit van de von Willebrandfactor aan collageen . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 136)
545414-545425
Analyse van het multimeren patroon van de von Willebrand factor (VWF) . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 140)
545436-545440
Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF) . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 141)
545451-545462
Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine geïnduceerde trombocytopenie) . . . . . B 1500
(Maximum 1) (Diagnoseregel 142)
545473-545484
Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie . . . . . B 3000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 143)
545495-545506
Analyse van bloedplaatjes secretie . . . . . B 1000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 136)
545790-545801
Analyse van stollingsactiviteit van Fletcher factor (plasma prekallikreïne) en doseren van kininogeen van hoog moleculair gewicht . . . . . . . . . . . B 400
(Maximum 1) (Diagnoseregel 144)
5° de rubriek 9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE wordt door de volgende verstrekkingen aangevuld :
545812-545823
Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen voor de diagnose van membraneuze glomerulonefritis . . . . . B 750
(Maximum 1) (Diagnoseregel 148)
545834-545845
Detectie van antilichamen tegen podocytaire antigenen in het kader van de opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis . . . . . B 750
(Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 149)
545856-545860
Detectie van antilichamen tegen de acetylcholine receptor . . . . . B 900
(Maximum 1) (Diagnoseregel 150, 153)
545871-545882
Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay . . . . . . . . . . . B 600
(Maximum 4) (Diagnoseregel 151, 153)
545893-545904
Opvolging van de productie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay . . . . . B 600
(Maximum 2) (Diagnoseregel 152, 153)";
6° in de rubriek "Cumulregels",
a) worden de regels 9, 25 en 67 opgeheven;
b) worden in de regel 228 de rangnummers "545090-545101" ingevoegd vóór de rangnummers "435816-435820";
c) worden in de regel 300 de rangnummers "545090-545101" ingevoegd vóór de rangnummers "435536-435540";
d) wordt de rubriek als volgt aangevuld :
"345
De verstrekkingen 544331-544342, 544353-544364, 544316-544320 zijn onderling niet cumuleerbaar en ook niet cumuleerbaar met de verstrekking 543071-543082.
346
Van de verstrekkingen 540050-540061, 543034-543045, 544390-544401 en 544375-544386 mogen er slechts twee aangerekend worden.
347
Van de verstrekkingen 544412-54442, 544434-544445, 544456-544460 mogen er slechts twee aangerekend worden.
348
De verstrekkingen 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806544810-544821 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
349
De verstrekkingen 120514-120525, 125510-125521, 544891-544902544913-544924, 544935-544946 mogen onderling niet worden gecumuleerd.";
7° in de rubriek "Diagnoseregels",
a) wordt de regel 40 als volgt vervangen :
"40
De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404542474-542485, 542496-542500, 543896-543900542511-542522, 543911-543922, 543933-543944544294-544305, 543830-543841, 542415-542426,543852-543863, 544331-544342, 544353-544364544390-544401, 544412-544423, 544471-544482544493-544504, 544773-544784, 544795-544806544832-544843, 544434-544445, 544891-544902544913-544924, 544935-544946, 544316-544320544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte.";
b) wordt de regel 53 als volgt vervangen :
"53
De verstrekkingen 556290-556301 en 545834-545845 mogen maximum 4 maal per kalenderjaar aangerekend worden.";
c) worden in de regel 59 de woorden", 542430-542441" opgeheven;
d) worden in de regel 98 de woorden "De verstrekkingen 559333-559344 en 434512-434523" vervangen door de woorden "De verstrekkingen 559333-559344, 434512-434523 en544950-544961";
e) de rubriek wordt als volgt aangevuld :
"130
De verstrekkingen 544331-544342 en 544353-544364 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten met methylmalonacidemie of tyrosinemie type 1 die worden behandeld in een gespecialiseerd centrum voor zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekten dat geconventioneerd is.
131
De verstrekkingen 544390-544401, 544832-544843 en 544854-544865 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren.
132
De verstrekkingen 544412-544423, 544434-544445 en 544456-544460 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose van een defect in het creatine metabolisme.
133
De verstrekking 544854-544865 mag enkel worden aangerekend in het geval van een klinisch vermoeden van alfa-1 antitrypsinedeficiëntie of een gedaalde alfa-1-protease inhibitor (alfa-1-antitrypsine) concentratie in bloed.
134
De verstrekking 544876-544880 mag enkel worden aangerekend wanneer zij wordt voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren en maximum twee keer per kalenderjaar.
135
De verstrekking 545112-545123 mag enkel worden aangerekend voor patiënten waarvoor er tekens van hemolyse zijn (stijging van reticulocyten, van de lactaatdehydrogenase of van bilirubine of vermindering van haptoglobine) ofwel een familiale voorgeschiedenis van sferocytose is.
136
De verstrekkingen 545134-545145, 545296-545300 en 545495-545506 mogen enkel worden aangerekend voor patiënten met bloedingsdiathese.
137
De verstrekking 545230-545241 mag enkel worden aangerekend voor de diagnose van patiënten waarvoor een klinisch vermoeden bestaat van trombotische microangiopathie ofwel bij de opvolging van een patiënt met trombotische microangiopathie en maximum 52 keer per kalenderjaar.
138
De verstrekking 545252-545263 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ADAMTS13 (von Willebrand protease) activiteit van < 0.3 IU/ml (< 30%).
139
De verstrekking 545252-545263 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio Factor VIII/VWF :Ag < 0.6.
140
De verstrekking 545414-545425 mag enkel worden aangerekend in het geval van een ratio VWF :RCo/VWF :Ag< 0.6 ofwel een activiteit van de VWF < 40%.
141
De verstrekking 545436-545440 mag enkel worden aangerekend in het geval van VWF : Ag of VWF activiteit < 40%.
142
De verstrekking 545451-545462 mag enkel worden aangerekend in het geval van klinisch vermoeden van heparine geïnduceerde trombocytopenie (bepaald op basis van een vermindering van het aantal bloedplaatjes, aanwezigheid van trombose of trombosesequellen, in afwezigheid van andere oorzaken van trombocytopenie).
143
De verstrekking 545473-545484 mag enkel worden aangerekend in het geval van heparine geïnduceerde antilichamen die aangetoond werden door een immunologische techniek of bij een 4T-score > 6.
144
De verstrekking 545790-545801 mag enkel worden aangerekend in het geval van verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd met een normale aanwezigheid van factoren II, V, VIII, IX, X, XI, XII en fibrinogeen.
145
De verstrekkingen 544972-544983 en 544994-545005 mogen enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van het adrenogenitaal syndroom en maximum 5 keer per kalenderjaar.
146
De verstrekking 545075-545086 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren in geval van hypoglycemie met het oog op de diagnose van een insulinoma en maximum 5 keer per kalenderjaar.
147
De verstrekking 545090-545101 mag enkel worden aangerekend wanneer zij worden voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren met het oog op de diagnose of de opvolging van de ziekte van Cushing.
148
De verstrekking 545812-545823 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van membraneuze glomerulonefritis.
149
De verstrekking 545834-545845 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een patiënt met membraneuze glomerulonefritis.
150
De verstrekking 545856-545860 mag enkel worden aangerekend bij vermoeden van myasthenia gravis of voor de opvolging van een patiënt met myasthenia gravis.
151
De verstrekking 545871-545882 mag enkel worden aangerekend om de diagnose te stellen bij vermoeden van een auto-immune bulleuze dermatose.
152
De verstrekking 545893-545904 mag enkel worden aangerekend bij opvolging van een auto-immune bulleuze dermatose.
153
De verstrekkingen 545856-545860, 545871-545882 en 545893-545904 mogen maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 3 februari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK


Geachte collega

In het BS van 7/3/2019 verscheen een corrigendum i.v.m. nomenclatuur klinische biologie.

542430: Specifiek bepalen van fytaanzuur, en identificatie met massaspectrometrie (Maximum 1)(Cumulregel 67)(Diagnoseregel 59)

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019, nr. 46, pagina's 19863 en 19865, worden de volgende wijzigingen aangebracht in artikel 2:
1)in 1°, A., 1), wordt het rangnummer "524430" vervangen door het rangnummer "542430";
2) in 1°, A., 5),
a. in de Franse tekst van de omschrijving van de verstrekking 544795-544806 worden de woorden "sitostérol, en" vervangen door de woorden "sitostérol et";
b. in de omschrijving van de verstrekking 544854-544865 worden de woorden "alfa-1-protease inhibitor (alpha1-antitrypsine)" vervangen door de woorden "alfa1-protease-inhibitor (alpha1-antitrypsine)";
3) in 4° worden in de Franse tekst van de omschrijving 545134-545145 de woorden "l'alpha-2 antiplasmine" vervangen door de woorden "l'alpha2-antiplasmine".

 

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.