Nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 16 mei 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 mei 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 16 oktober 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 8 november 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 13 november 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 april 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 september 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 1 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2008 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juni 2017, wordt als volgt aangevuld:
"556894-556905
Opsporen op kwantitatieve wijze van het cytomegalovirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie... . . . . . ...........B 1533
De verstrekking 556894-556905 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Voor de patiënten zonder profylactische behandeling mag ze gedurende het eerste jaar na de transplantatie maximaal 23 maal en vervolgens gedurende twee jaar maximaal 12 maal per jaar worden aangerekend. Voor de patiënten met profylactische behandeling mag ze gedurende drie jaar na de transplantatie maximaal 4 maal per jaar worden aangerekend.
556916-556920
Opsporen op kwantitatieve wijze van het Epstein-Barr-virus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie............ . . . . . ...................B 1533
De verstrekking 556916-556920 mag alleen worden aangerekend voor seronegatieve patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Ze mag gedurende het eerste jaar na de transplantatie maximaal 8 maal en vervolgens gedurende twee jaar maximaal 4 maal per jaar worden aangerekend.
556931-556942
Opsporen op kwantitatieve wijze van het BK polyomavirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie... . . . . . ...........B 1533
De verstrekking 556931-556942 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Ze mag gedurende twee jaar na de transplantatie maximaal 4 maal per jaar en vervolgens gedurende 1 jaar maximaal 1 maal per jaar worden aangerekend.
556953-556964
Opsporen van infectieuze agentia in de broncho-alveolaire lavagevloeistof door middel van een techniek van moleculaire amplificatie, het eerste infectieuze agens..................... . . . . . ..................B 1533
(Maximum 1)
556975-556986
Opsporen van infectieuze agentia in de broncho-alveolaire lavagevloeistof door een techniek van moleculaire amplificatie, de volgende infectieuze agentia....................................... . . . . . ...............B 306
(Maximum 7)
De verstrekkingen 556953-556964 en 556975-556986 mogen alleen worden aangerekend voor patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.
556990-557001
Opsporen op kwantitatieve wijze van het adenovirus in het bloed door middel van een techniek van moleculaire amplificatie............ . . . . . ...................B 1533
De verstrekking 556990-557001 mag alleen worden aangerekend voor patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan bij vermoeden van een invasieve infectie met het adenovirus. Ze mag maximaal 5 maal per infectieuze episode worden aangerekend.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 januari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.