Benoemingen FRZV

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 33, vierde lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij het administratief beheer van ziekenhuizen:
1° als werkend lid :
- De heer Geboers, M., Meise;
- Mevr. De Bisschop, I., Affligem;
- Mevr. Verschoren, K., Muizen;
- De heer Poedts, R., Veltem-Beisem;
- De heer De Rycke, R., Gent;
- Mevr. Lietar, M., Bauvechain;
- De heer Xhrouet, M., Oudergem;
- De heer Van Vooren, J.-P., Sint-Pieters- Leeuw;
- De heer Degotte, B., Huy;
- De heer Smiets, P., Embourg;
- Mevr. Mertes, I., Saint-Vith;
- Mevr. Kesteloot, K. Heverlee;
- De heer Beeckmans, J.,Drongen;
- De heer Eeckloo, K., Gent;
- De heer Goemaere, D., Brussel;
- De heer Debersaques, E., Sint-Genesius-Rode;
- Mevr. Gregoire, D., Etterbeek;
2° als plaatsvervangend lid :
- De heer Bormans, E., Heusden-Zolder;
- De heer Vermassen, F., Gentbrugge;
- De heer De Gronckel, K., Temse;
- Mevr. De Nutte, H., Herzele;
- Mevr. Moens, I., Marke;
- Mevr. Dusart, M., Brussel;
- Mevr. Dehareng, F., Les Tailles;
- Mevr. Walravens, C., Sint-Genesius-Rode;
- Mevr. Dupont, A.-C., Neupré;
- De heer Hallet, B., Naninne;
- De heer Graux, P., Epinois;
- De heer Kips, J., Gent;
- De heer Van der Straeten, J., Dendermonde;
- De heer Gillet, P., Plainevaux;
- De heer Lefébure, B., Braine-Le-Comte;
- Mevr. Cuypers, T., Brussel;
- De heer Dehaspe, P., Brussel.
Art. 2. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij de medische werkzaamheden van ziekenhuizen:
1° als werkend lid :
- De heer Bejjani, G., Lillois-Witterzée;
- De heer Devos, P., Bolland;
- De heer Van Rillaer, O., Antwerpen;
- Mevr. Depuydt, C., Brussel;
- De heer Van Dijck, H., Hove;
- De heer Decoster, J., Erps-Kwerps;
2° als plaatsvervangend lid :
- De heer De Toeuf, J., Sint-Genesius-Rode;
- De heer Himpe, D., s' Gravenwezel;
- Mevr. Bogaert, M., Kortrijk;
- De heer Dom, G., Boechout;
- De heer Rutsaert, R., Mortsel;
- Mevr. Montag, I., Wakken.
Art. 3. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij de verpleegkundige werkzaamheden van ziekenhuizen:
1° als werkend lid :
- De heer Balcaen, K., Leuven;
- Mevr. De Zorzi, F., Ayeneux;
2° als plaatsvervangend lid :
- Mevr. Brockhans, N., Eupen;
- De heer Dufour, A., Bouge.
Art. 4. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die nauw betrokken zijn bij de werkzaamheden van de verzekeringsinstellingen in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering :
1° als werkend lid :
- Mevr. De Wolf, F., Nivelles;
- Mevr. Lona, M., Tervuren;
- Mevr. Dolphens, M., Petegem-aan-de-Schelde;
2° als plaatsvervangend lid :
- De heer Neelen, M., Elsene;
- Mevr. Vanrillaer, V., Brussel;
- De heer Hermesse, J., Wezembeek-Oppem.
Art. 5. Worden benoemd als leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen die de belangen van de patiënten vertegenwoordigen :
1° als werkend lid :
- Mevr. Weeghmans, I., Sint-Truiden;
- Mevr. Fierens, M., Emptinne;
2° als plaatsvervangend lid :
- Mevr. Wauters, A., Alken;
- De heer Torrekens, B., Jambes.
Art. 6. Het koninklijk besluit van 27 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen wordt opgeheven.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019.
Art. 8. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 19 december 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

2 JANUARI 2019. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 33, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 18 december 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018 betreffende de samenstelling van de Federale Raad van ziekenhuisvoorzieningen, artikel 1,
Besluit :
Artikel 1. Wordt aangeduid tot voorzitter van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen :
- Mevr. Cloet, M, Strombeek-Bever.
Art. 2. Worden aangeduid tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen :
Mevr. Gregoire, D, Etterbeek
De heer De Rycke, R, Gent.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019.
Brussel, 2 januari 2019.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.