BFM der ziekenhuizen - KB 12 dec 2018

ASGB-BERICHT 2019.002
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 24/12/2018 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 18 december 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;
Gelet op het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 11 oktober 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 30 november 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 27 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen de termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 7, 2°, g), van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, worden de woorden "het klinisch onderricht," opgeheven;
2° in het tweede lid, worden de woorden "en/of de opleiding van de kandidaat-specialisten," opgeheven.
Art. 2. In artikel 77 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, a), C, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015, wordt 1. aangevuld met het volgende lid :
"Vanaf 1 januari 2019 wordt het bedrag dat door de berekening hierboven bekomen werd en dient om de kosten voor het klinisch onderwijs en de opleiding te dekken, niet meer toegekend.";
2° in paragraaf 1, c), worden de woorden "uit bijlage 12, punt 1., §§ 1 en 2, punten 1° tot en met 7° en punt 2., tweede lid." vervangen door de woorden "uit bijlage 12";
3° in paragraaf 2, wordt het lid dat aanvangt met de woorden "Om het voordeel" vervangen als volgt :
"Vanaf 1 januari 2019 wordt het bedrag D niet meer toegekend.
Om het voordeel van de in C bedoelde financiering te behouden, moeten de betrokken ziekenhuizen aan de voorwaarden van bijlage 12 van dit besluit voldoen.";
4° het paragraaf 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2016, wordt vervangen als volgt :
" § 3. Vanaf 1 januari 2019, wordt een bedrag van 2.198.316,73 euro (waarde op 1 juli 2018) in mindering gebracht van het berekende bedrag volgens de bepalingen van § 2 en dit wordt verdeeld onder de betrokken ziekenhuizen pro rata het bedrag waarover ze beschikken in toepassing van § 2 op 1 januari 2019.".
Art. 3. In bijlage 12 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de titel wordt vervangen als volgt:
"Bijlage 12. Voorwaarden voor de toekenning van de financiering van de nieuwe medische technieken bedoeld in artikel 77";
2° de woorden "1. Nieuwe medische technieken" worden opgeheven;
3° de woorden " § 1. Om de financiering bedoeld in artikel 77, § 1, a), punten B en C en § 2, punten C en D te behouden, moet het ziekenhuis:" worden vervangen door de woorden " § 1. Om de financiering van de nieuwe medische technieken bedoeld in artikel 77 te behouden moet het ziekenhuis:";
4° de bepalingen onder `2. Opleidingsfunctie' worden opgeheven.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 12 december 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen