KB m.b.t. nomenclatuur medische beeldvorming

ASGB-BERICHT 2018.154
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 19/12/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 6 december 2016;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 6 december 2016;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 26 juni 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 19 juli 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 juli 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 maart 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 31 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° wordt de bepaling onder 11° aangevuld als volgt :
"459351-459362
Computergestuurde tomografie van het bekken en/of de wervelzuil, schedel, thorax, met of zonder contrastmiddel, met beeldfusie, bij SPECT-CT onderzoek, uitgevoerd op een SPECT-CT toestel . . . . . N 180
459373-459384
Computergestuurde tomografie van één of meer ledematen, met of zonder contrastmiddel, met beeldfusie, bij SPECT-CT onderzoek, uitgevoerd op een SPECT-CT toestel . . . . . N 100
De verstrekkingen 459351-459362 en 459373-459384 mogen onderling niet gecumuleerd worden.
De verstrekkingen 459351-459362, 459373-459384 zijn niet cumuleerbaar met een andere verstrekking van artikel 17, § 1, 11°.
De verstrekkingen 459351-459362, 459373-459384 kunnen enkel worden aangerekend indien het een "diagnostisch CT onderzoek" betreft.
De verstrekkingen 459351-459362 en 459373-459384 zijn aanrekenbaar vanaf 1 juni 2016.".
2° in de bepaling onder 12°,
1) wordt het punt 11 van de verstrekking 460670 als volgt vervangen :
"11) 458570, 458592458673, 459675, 459690458732, 458813, 458835458850, 458872, 458894459550, 459572, 459594459616, 459631, 459896459874, 459911, 459351, 459373";
2) wordt het punt 1 van de verstrekking 461016 als volgt vervangen :
"1) 458570, 458592458673, 459675, 459690458732, 458813, 458835458850, 458872, 458894459550, 459572, 459594459616, 459631, 459896459874, 459911, 459351, 459373".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2016.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 september 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur