Dotatie van het Riziv aan het KCE

ASGB-BERICHT 2018.151
Icoon thema financiering

 

Geachte Collega,

In het BS van 17/12/2018 verscheen een KB i.v.m. de dotatie van het Riziv aan het KCE.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2018

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 192, tweede lid;
Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 3° ;
Gelet op het advies van de Algemene raad van het RIZIV, gegeven op 4 juni 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 6 juli 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 augustus 2018;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers;
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3°, van de Programmawet (I) van 24 december 2002, wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor het jaar 2018 vastgesteld op 17,814904 miljoen euro.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 november 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur