Overeenkomst pancreas- en slokdarmchirurgie

ASGB-BERICHT 2018.147

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de overeenkomsten voor slokdarm- en pancreaschirurgie zoals ze op 17/12/2018 door het Verzekeringscomité werden goedgekeurd.

Het dossier kent een lange voorgeschiedenis geïnitieerd door een KCE-studie die een lagere mortaliteit aantoonde in centra met een volume van 20 ingrepen per jaar. Onze kritiek op deze studie werd u vroeger al overgemaakt. Het is niet omdat er een statistische correlatie is tussen volume en outcome dat een centrum met minder dan 20 ingrepen per definitie slechtere kwaliteit levert, dat blijkt overigens ook uit de cijfers. De centra met het hoogste volume hadden ook een significant jongere populatie, met minder comorbiditeit en in een vroeger pathologiestadium.

Uiteraard gaan we er mee akkoord dat een activiteit met 1 of 2 ingrepen per jaar niet zinvol is en dat kwaliteit strikt mag bewaakt worden. Dat gebeurde dan best op basis van prospectief verzamelde gegevens zoals ze in de overeenkomst worden opgesomd.

Na eindeloze discussies zijn we er wel in geslaagd om de meest recente jaren t/m 2018 te laten meetellen en om 2 (of 3) ziekenhuizen hun activiteit te laten samentellen, mits ze die dan concentreren op één site.

Waarom reeds 1 jaar na de reorganisatie op één campus het volume met 20% moet worden opgedreven blijft ons onduidelijk en men kan zich daar zelfs ethische vragen bij stellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur