Verdeling indexmassa 2019

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.

Min of meer tot onze verbazing volgde de BVAS dit jaar voor de eerste maal in zijn bestaan dit principe. Meer nog, in allerlei publicaties werpen zij zich plots op als de grote voorvechters van herijking, voor een opwaardering van de intellectuele prestaties. Het kan verkeren……Wat ze er echter niet bijvertellen is dat ze wel eerst eisten dat de klinische biologie en de radiologie ook genieten van de hogere index. En ook niet dat ze absoluut tegen een opwaardering van het GMD waren.

Zoals altijd werd het uiteindelijk dus een compromis, waar iedere partner een deel van zijn verwachtingen ingelost ziet en andere zaken daar dan wel bij moet nemen.

 

Er is vanaf 1 januari 2019 een indexatie van 3,33% voor o.a. de consultaties van huisartsen en specialisten, de huisbezoeken, de toezichten, het GMD, verstrekkingen anatomopathologie, (en dus de klinische biologie en de radiologie).

 

Daarnaast wordt er  6,188 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven:

-de invoering van een specifiek multidisciplinair consult  bij complexe chirurgie pancreascarcinoom en slokdarmcarcinoom vereist een budget van 502.000 euro

-een aantal aanpassingen worden doorgevoerd in de overeenkomst ‘borstreconstructie’ voor 650.000 euro

-een budget van 511000 euro wordt voorzien om de neuroloog te vergoeden voor de opvang en begeleiding van de patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een trombectome

-een budget van 1,988 miljoen euro wordt voorzien voor de herwaardering van elektroconvulsietherapie -(inclusief impact anesthesie)

-Een bedrag van 2,537 miljoen werd voorzien om de eerste stappen te zetten voor de automatische verlenging van het GMD, zonder patiëntencontact in het voorafgaande jaar. Aangezien de uitwerking hiervan nog veel denkwerk en aanpassingen in de informatica vergt is het echter niet realistisch om dit al te voorzien in 2019. Het bedrag zou niet besteed worden. Daarom zal dit bedrag gebruikt worden om de leeftijdsgroep van de verhoogde GMD-vergoeding voor patiënten met het statuut chronisch zieke uit te breiden. Het RIZIV moet nog berekenen hoever we geraken met 2,537 miljoen.

Er werd wel afgesproken dat er voorstellen zullen worden uitgewerkt om de automatische verlenging van het GMD goed te regelen. Ook hierin heeft het Kartel ASGB/GB0/MoDeS eindelijk zijn doel bereikt, na jarenlange tegenstand van de BVAS.

 

Hieronder een overzicht over de indexverdeling:

_______________________________________________________________________________________

 

De beschikbare indexmassa bedraagt 129,646 miljoen euro.

 

De beschikbare indexmassa wordt als volgt aangewend:

 

  • Een index van 1,45% met betrekking tot honoraria met een indexclausule in desbetreffende                            KB’s(8,154 miljoen euro):

 

Forfaitaire honoraria per voorschrift klinische biologie

Forfaitaire honoraria zorgtrajecten

Verstrekkingen overeenkomst genetic counseling

Beschikbaarheidshonoraria huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria specialisten

Beschikbaarheidshonoraria pediaters in E

Medisch advies bij palliatieve patiënten

 

  • Een index van 3,33% wordt toegekend voor onderstaande verstrekkingen (121,492 miljoen euro):

 

Forfaitaire honoraria klinische biologie per opname dagziekenhuis

Forfaitaire honoraria klinische biologie per opname ziekenhuis

Forfaitair honorarium medische beeldvorming per opname

Forfaitaire consultance honoraria medische beeldvorming

De intellectuele verstrekkingen:

 

- Alle verstrekkingen van de (budgettaire) rubriek “raadplegingen, bezoeken en adviezen” met    uitzondering van de technische verstrekkingen van artikel 3

- Alle verstrekkingen van de (budgettaire) rubriek “toezicht”

- Verstrekkingen anatomopathologie

 

  • De andere verstrekkingen met betrekking tot de partiële doelstelling artsen worden niet geïndexeerd.

_______________________________________________________________________________________

ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.049

 

Zaterdagmorgen 21 maart 2020 vond voor de eerste maal in de geschiedenis een vergadering op afstand plaats via teleconferentie tussen het RIZIV en vertegenwoordigers van de drie artsensyndicaten.

De bedoeling was om snel een aantal concrete beslissingen te nemen en voorstellen te doen, die te maken hebben met allerlei praktische regelingen, die nodig zijn bij de aanpak van de coronacrisis.

 

Over de triagecentra publiceerde het RIZIV inmiddels een bericht op de eigen website.

0
ASGB-BERICHT

2020.058

Vanaf 1 april 2020 staat de medicatie voor astma en COPD (SABA, SAMA, LABA, LAMA, ICS, alle vaste combinaties, leukotrieenantagonisten en theophylline) in Hoofdstuk I. Dat wil dus zeggen dat er geen machtiging van de adviserend arts meer nodig is en dat er geen controle a posteriori meer kan gebeuren.

Alleen de monoclonale antilichamen voor de behandeling van astma blijven in Hoofdstuk IV, maar de vergoedingsvoorwaarden en de benodigde bijlagen werden aangepast.

0