Nomenclatuur cardiologie

ASGB-BERICHT 2018.131
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 28/11/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur cardiologie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de voorstellen van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergaderingen van 6 december 2016;
Gelet op de adviezen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 6 december 2016;
Gelet op de beslissingen van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 27 maart 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 19 april 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 april 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 januari 2018;
Gelet op advies 62.844/2 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589013-589024 wordt door "I 1215" vervangen;
2° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589035-589046 wordt door "I 608" vervangen;
3° de verstrekking 589735-589746 en de toepassingsregel die erop volgt worden opgeheven;
4° de volgende verstrekkingen en toepassingsregels worden vóór de verstrekking 589050-589061 ingevoegd :
"589934-589945
Meting van de Fractional Flow Reserve bij eentaks intermediaire kransslagaderstenose . . . . . I 197
589956-589960
Het geheel van metingen van de Fractional Flow Reserve bij een rechthebbende met meertaks intermediaire kransslagaderstenose . . . . . I 197
De verstrekkingen 589934-589945 en 589956-589960 zijn niet onderling cumuleerbaar.
De aantallen, de lokalisaties, de bekomen resultaten van de FFR-metingen en de hierop gebaseerde therapeutische beslissingen worden bijgehouden en kunnen op elk ogenblik door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle opgevraagd worden.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Ciergnon, 30 oktober 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2018.140
Icoon ziekenhuis

Geachte collega

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp op de netwerken dreigt aanzienlijke vertraging op te lopen.

Naar verluidt werkt de Vlaamse regering intussen gewoon verder aan het dossier. Wordt vervolgd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.