Riziv sociaal statuut 2018

ASGB-BERICHT 2018.130
Icoon thema staatsblad

In het BS van 30/11/2018 verscheen het KB i.v.m. de regeling van de Riziv sociale voordelen voor 2018.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, inzonderheid op het artikel 5bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 augustus 2016;
Gelet op het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, gegeven op 11 juni 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 13 juni;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 18 juni 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 oktober 2018;
Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 5bis § 1 van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) In de bepaling onder 1° worden de woorden "4.790,23 EUR" vervangen door de woorden "4.870,71 EUR";
b) In de bepaling onder 2° worden de woorden "2.259,67 EUR" vervangen door de woorden "2.297,63 EUR".
Art. 2. Artikel 5bis § 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"De basisbedragen van het in artikel 4 bedoelde rustpensioen enerzijds en van het in artikel 5 van hetzelfde besluit bedoelde overlevingspensioen anderzijds zijn vanaf 1 januari 2017 vastgesteld op respectievelijk 5.733,51 EUR en 4.778,05 EUR per jaar en vanaf 1 januari 2018 op respectievelijk 5.829,83 EUR en 4.858,32 EUR per jaar. Deze bedragen worden toegekend volgens dezelfde voorwaarden dan die hierboven worden vermeld inzake de activiteitsdrempel."
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 4. De minister die Sociale zaken onder haar bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 november 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2018.140
Icoon ziekenhuis

Geachte collega

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp op de netwerken dreigt aanzienlijke vertraging op te lopen.

Naar verluidt werkt de Vlaamse regering intussen gewoon verder aan het dossier. Wordt vervolgd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.