Riziv sociaal statuut 2018

ASGB-BERICHT 2018.130
Icoon thema staatsblad

In het BS van 30/11/2018 verscheen het KB i.v.m. de regeling van de Riziv sociale voordelen voor 2018.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren, inzonderheid op het artikel 5bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 augustus 2016;
Gelet op het advies van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, gegeven op 11 juni 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 13 juni;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 18 juni 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 oktober 2018;
Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 5bis § 1 van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) In de bepaling onder 1° worden de woorden "4.790,23 EUR" vervangen door de woorden "4.870,71 EUR";
b) In de bepaling onder 2° worden de woorden "2.259,67 EUR" vervangen door de woorden "2.297,63 EUR".
Art. 2. Artikel 5bis § 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
"De basisbedragen van het in artikel 4 bedoelde rustpensioen enerzijds en van het in artikel 5 van hetzelfde besluit bedoelde overlevingspensioen anderzijds zijn vanaf 1 januari 2017 vastgesteld op respectievelijk 5.733,51 EUR en 4.778,05 EUR per jaar en vanaf 1 januari 2018 op respectievelijk 5.829,83 EUR en 4.858,32 EUR per jaar. Deze bedragen worden toegekend volgens dezelfde voorwaarden dan die hierboven worden vermeld inzake de activiteitsdrempel."
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 4. De minister die Sociale zaken onder haar bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 november 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.